Soefisme

 

De ziel van de mens is louter geluk. Dat ontdek je als je het ritme en de ‘toon’ van je leven daarop afstemt. Zo helpt het soefisme om ruimte te scheppen voor het licht van je ziel. Het wordt universeel genoemd omdat de Indiase grondlegger ervan, Hazrat Inayat Khan, de oude wijsheid van het soefisme heeft gemoderniseerd en afgestemd op het westerse leven. Het spoort aan tot zelfkennis, een bewust samenleven met je naasten en zorg voor het aardse bestaan. Soefisme biedt inzicht in de betekenis van de reis van de ziel door ruimte en tijd. Het kan religieuze ervaringen verdiepen tot een mystiek die voorbij grenzen van dogma’s en voorschriften gaat. Dit is kort samengevat in een brochure over soefisme. Klik hier om dit boekje met de nodige basale informatie te downloaden.

 

De drie doelstellingen

altaarHet verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid, zodat de vooroordelen van geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf zullen wegvallen, het menselijk hart vervuld is van liefde, en alle haat die door onderscheid en verschillen wordt veroorzaakt, kan worden uitgeroeid.


koepel murad hasilHet ontdekken van het licht en de kracht die in de mens verborgen zijn, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gewoonten en geloofsovertuigingen.


002Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld - het Oosten en het Westen - dichter tot elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de universele broeder/zusterschap vanzelf kan ontstaan en de mens zijn medemens kan ontmoeten, voorbij de enge grenzen van natie en ras.

  

Tien denkbeelden

De tien soefi-gedachten drukken de grondslag uit van het universeel soefisme. Ze zijn meer dan honderd jaar geleden geformuleerd in een taal die we nu afstandelijk vinden. Als je de moeite neemt er nader bij stil te staan, kunnen ze helpen richting te geven aan je leven. Een leven dat van een onvoorstelbare onbegrensdheid en schoonheid is, in een alomvattende Eenheid.

  1. Er is één God, de eeuwige, het enige Wezen; niets anders bestaat dan God.
  2. Er is één Meester, de leidende geest van alle zielen, die voortdurend alle volgelingen naar het licht voert.
  3. Er is één heilig boek, het heilige boek van de natuur, dat waarlijk alle lezers kan verlichten.
  4. Er is één religie, de onafgebroken voortgang in de richting van het ideaal dat het levensdoel van iedere ziel vervult
  5. Er is één wet, de wet van wederkerigheid, die kan worden nageleefd door een onzelfzuchtig geweten tezamen met een ontwaakt rechtvaardigheidsgevoel.
  6. Er is één broederschap, de menselijke broeder- en zusterschap die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het ouderschap van God.
  7. Er is één moreel uitgangspunt, de liefde die voortkomt uit zelfverloochening en opbloeit in goede daden.
  8. Er is één object van verheerlijking, de schoonheid die het hart van de vereerder door alles heen opheft van het geziene naar het ongeziene.
  9. Er is één waarheid, de ware kennis van ons innerlijke en uiterlijke wezen, die de essentie is van alle wijsheid.
  10. Er is één pad, de uitwissing van het onware in het ware ego, die de mens leidt naar onsterfelijkheid, waarin alle volmaaktheid te vinden is.

 embleem

 

 

 

Het soefisymbool

Het symbool van de Soefi Beweging is een hart met vleugels. Het hart is de verbinding tussen ziel en lichaam, een medium tussen geest en stof. De vleugels staan voor de gelijkmoedigheid en onafhankelijkheid waarmee we uit kunnen stijgen boven alle aardse verschillen om tot eenheid te komen. De wassende maan in het hart staat voor de ontvankelijkheid van het hart - zoals de maan het licht van de zon weerkaatst. De ster met de vijf punten verwijst naar onze essentie, die omschreven kan worden als een goddelijke vonk. Als je hart ontvankelijk is voor dat licht, wordt het bevrijd.

 

Gebeden

Een toelichting op de meest gebruikte gebeden en de gebeden zelf vind je hier.