De Universele Eredienst

 

altaarRegelmatig vinden in de soeficentra Universele Erediensten plaats. Iedereen kan die bijwonen. Het is een dienst waarin de eenheid van de verschillende religies aanschouwelijk wordt gemaakt. Hazrat Inayat Khan noemt religie een les die ons op de juiste wijze leert leven om het doel te bereiken waarvoor wij geboren zijn en voegt daaraan toe. "Zij, die met deze religieuze Boodschap kwamen, hebben er verschillende vormen aan gegeven, aansluitend aan de ontwikkeling van hun tijd. De religie is één en dezelfde. Want God is Eén, de Waarheid is één en zo is ook Religie één. Als er enig verschil is, dan betreft dit de vorm, niet de ziel van de religie." De Universele Eredienst laat dat ene licht zien, dat door de verschillende religies heen schijnt. De Universele Eredienst kan troost brengen en inspiratie. Dat is hard nodig in een wereld van tegenstellingen, zeker ook op religieus gebied. 

 

Bezinning

Inayat Khan heeft een vorm gevonden om de eenheid aanschouwelijk te maken. Het licht dat boven het altaar brandt is het goddelijk licht. Dat is in de loop der eeuwen in verschillende religies door profeten aan de wereld gebracht. Dus vanuit die kaars worden zes kaarsen op het altaar aangestoken die de diversiteit van grote wereldreligies symboliseren: het hindoeïsme, boeddhisme, zoroastrisme, het jodendom, christendom en de islam. De zevende kaars die wordt aangestoken staat symbool voor allen die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. Op het altaarkleed is het soefi-embleem aangebracht: een gevleugeld - dus bevrijd - hart. Religie werkt immers niet beperkend, maar bevrijdend. In het hart bevindt zich een wassende maan die de ontvankelijkheid van het hart symboliseert voor het goddelijke licht dat wordt voorgesteld door de vijfpuntige ster.

 

Cherags

De dienst wordt geleid door drie cherags (lichtdragers). Een van hen steekt de kaarsen aan na het uitspreken van de aanroep: "Tot de Ene, de volmaaktheid van liefde, harmonie en schoonheid, het Enige Wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding." Vervolgens leest een andere cherag passages uit de heilige boeken van de verschillende godsdiensten. Die teksten hebben betrekking op het onderwerp dat door de derde cherag - de spreker - is uitgezocht voor een korte toespraak. Vaak zijn dit actuele onderwerpen en het frappante is dat daarover teksten van gelijke strekking te vinden zijn in die eeuwenoude geschriften. Dat schept een sfeer van verdraagzaamheid en goede wil. 

 

Geestelijke vrijheid

De drie cherags zeggen ieder een gebed. Die zijn van onschatbare waarde voor wie spirituele afstemming zoekt. De dienst biedt een allesoverkoepelende spiritualiteit, een eenheid in verscheidenheid, waarbij de eigen cultuur en religie behouden blijven. Men kiest zelf, volledig vrij, voor een levenswijze waartoe deze dienst inspireert. Deze boodschap van geestelijke vrijheid vormt een aansporing tot tolerantie en onderling begrip, waardoor naastenliefde werkelijk in de praktijk kan worden gebracht. 

 

Informele Dienst

Een Informele Dienst is een dienst waarin bezoekers actief kunnen deelnemen. Deze wordt soms gehouden ter vervanging van de Universele Eredienst en kan bijvoorbeeld als volgt vorm krijgen:

Er worden niet, zoals bij een Universele Eredienst, kaarsen aangestoken van de diverse wereldreligies, maar er staat een brandende kaars in het midden van de kring bezoekers. Vóór aanvang van de dienst zijn mensen aangezocht om een korte tekst te lezen uit de heilige boeken. Die zijn uitgezocht door de cherag die de Informele dienst leidt en de toespraak houdt. Ook worden er mensen gevraagd om de gebeden Saum en Salat te zeggen.

In de soefikalender en de agenda’s van de 12 centra vind je wanneer en waar Erediensten plaatsvinden.