header

Elementen Ritueel

5 november

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
De inleiding van de bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op 15 oktober jl. ging over: Wat is het belangrijkste? Het is grappig, maar als je kijkt in het werk van Hazrat Inayat Khan krijg je nooit één antwoord. Een greep hieruit:

 1. De ziel is van nature gelukkig; de ziel is het geluk zelf. Het wordt ongelukkig als er iets aan de hand is met zijn voertuig, zijn instrument, zijn werktuig waardoor het het leven ervaart. Zorg voor het lichaam is daarom het eerste en belangrijkste principe van religie (Sayings, Nirtan: Dance, Aphorisms);
 2. Men denkt: "Er is misschien iets anders dat ik wil, dit is niet wat ik wilde." Wat men ook wil, men voelt dat dit het belangrijkste is, maar als men het eenmaal bereikt heeft, denkt men dat het helemaal niet belangrijk is, men wil iets anders (Social Gathekas, 6. The Intoxication of Life);
 3. In het Oosten, waar al duizenden jaren discipelschap wordt begrepen, worden vertrouwen in de leraar op het pad van initiatie en begrip van het idee van discipline beschouwd als het belangrijkste en geaccepteerd van de leraar (Social Gathekas, 8. The Path of Initiation);
 4. We moeten aan alle dingen tijd geven. De eerste en belangrijkste les in het leven is geduld; we moeten alle dingen met geduld beginnen (Social Gathekas, 30. Sufi Initiation, Patience);
 5. Als iemand je vraagt: "Wat is soefisme? Welke religie is het?", zou je kunnen antwoorden: "Soefisme is de religie van het hart, de religie waarin het belangrijkste is om God te zoeken in het hart van de mensheid (Religious Gathekas, #1 The Religion of the Heart, Seeking God in the Heart of Mankind);
 6. Ik wil mijn mureeds twee grote plichten onder de aandacht brengen die zij als het meest belangrijkste moet beschouwen om te vervullen. De eerste plicht is jegens henzelf, de tweede jegens God en de mensheid. … De mureeds moeten ervoor zorgen dat hun lichaam [red.: zo] sterk, gezond, krachtig [red.: mogelijk] en klaar om te werken is, dat hun geest in balans, gezond en helder is. Dan kunnen ze geluk hebben en dat geven aan de mensen om hen heen. Als in deze tijd van grote nood elke mureed zou beseffen dat hij een vrijwilliger in een leger is, werkend voor de vrede van de zielen, zou er een groot werk worden verricht (The Message Papers, The Duty of Happiness);
 7. Alle religies zijn niet alleen gebaseerd op waarheid, maar ook op actie. Dingen, zowel materieel als spiritueel zijn tot stand gebracht door actie. Voor de mysticus is daarom actie het allerbelangrijkste. Tijdens mijn reizen kwam ik in contact met en verbleef ik bij verschillende mensen. Sommigen, die ik ontmoette hadden misschien nog nooit in hun leven een theologisch boek gelezen of mystiek bestudeerd. Hun hele leven besteedden zij aan werk, zaken en industrie, toch heb ik hun spirituele vooruitgang gevoeld, die natuurlijk voortkwam uit hun juiste actie in het leven. Ze waren tot een staat van zuiverheid gekomen die een ander door studie of meditatie zou kunnen vinden (Social Gathekas, 20. Sufi Mysticism, VI: The Way Reached by Harmonious Action). Tot slot een iets bredere context:
 8. Omdat adem het zelf is, is het natuurlijk niet alleen de lucht die men uitademt, maar het is ook een stroom die, volgens mystici van het fysieke gebied naar het binnenste gebied loopt; een stroom die door lichaam, geest en ziel loopt, het diepste deel van het leven raakt en ook terugkomt; een continue stroom die voortdurend in en uit beweegt. Dit geeft een heel andere verklaring van de adem – de waarneembare adem die de neusgaten kunnen voelen als lucht die wordt aangezogen en lucht die uitgaat, is slechts een effect van ademen (Vol. 4, Mental Purification, 15. The Secret of Breath, Breath Is a Current) - en toont het belang aan van iets dat maar heel weinig mensen belangrijk vinden. Het laat je begrijpen dat het belangrijkste deel van het zijn de adem is, die het diepste deel van het leven bereikt en ook naar buiten reikt tot aan de oppervlakte, wat betekent dat het fysieke vlak wordt aangeraakt (Vol. 4, Mental Purification, 15. The Secret of Breath, Breath Is the Self). Maar deze prana, wat adem betekent - de centrale adem - trekt vanuit de ruimte alle verschillende Elementen aan (Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, 21. The Healing Power of Music). Die vijf Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, waarover de mystici spreken, vormen niet alleen ziektekiemen, maar kunnen ze ook vernietigen, als je maar wist hoe je die vijf Elementen zou kunnen gebruiken om je lichaam te zuiveren en ook je geest. Zoals er zon en water nodig zijn om planten te laten groeien, zo zijn er ook de vijf Elementen nodig om een ​​mens in perfecte gezondheid te houden (Vol. 4, Healing And The Mind World, Part 1, Health, 5. Element Breaths).

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
De komende bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag-/zondagmiddag 22 april, 2 juli en 7 oktober 2023 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Als je niet kan, wordt afmelden op prijs gesteld. Voor vaste deelnemers is er een informele bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 11 maart 2023 in de Ashrama te Naarden. Zet de data alsjeblieft in je agenda.
Laat gerust weten hoe je de maandbrief hebt gevonden.

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

5 oktober

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Wij heten u graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 15 oktober 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen via info@soefielementenritueel.nl.

Hij die zichzelf overwint, is sterker dan hij die een stad inneemt. Deze spreuk is gebaseerd op een tekst uit de bijbel (spreuken 16:32). De oorspronkelijke tekst is: “Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.”¹ Volgens het Van Dale woordenboek betekent lankmoedig dat je veel kan verdragen. Zo staat in de eerste brief van Paulus aan Corinthiërs (13:4): “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren (red.: zachtzinnig), zij is niet afgunstig (red.: jaloers), de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.”¹ Liefde vinden we terug in alle Elementen. Zodra wij het Goddelijk licht of het gevoel van liefde door ons heen laten schijnen of stromen, zullen de Elementen die samenhangen met onze ademhaling een positieve uitwerking hebben op onszelf en de ander.

Element²

Invloed

Met licht

Aarde

Angst

Voorzichtigheid

Water

Affectie

Welwillendheid

Vuur

Woede

IJver

Lucht

Humor

Vreugde

Ether

Verdriet

Vrede


Uit de spreuken en de tabel (met enkele van de eigenschappen van de Elementen) kunnen wij het belang opmaken van het beheersen van onszelf (in denken, gevoel en gedrag) en daarmee de Elementen in onszelf. Hierover zegt Inayat Khan het volgende: “De bron van onze emoties is onze adem, wiens onzuiverheid verwarring veroorzaakt en wiens zuiverheid een uitstraling geeft. Als de adem van het ene naar het andere Element verandert, produceert het in ons een neiging tot een bepaalde emotie; maar volgens de kracht van onze wil beheersen we of geven we toe aan de weerbarstige (red.: onsympathieke) uitdrukking ervan. Elke emotie heeft zijn kenmerken, zijn invloed. De ene emotie ontwikkelt zich tot de andere, aangezien de mate van activiteit van de geest, in zijn toename en afname, emoties voortbrengt. Geen enkele emotie is ongewenst zolang ze onder de macht van de wil staat, maar wanneer ze ongecontroleerd is, is zelfs het minste effect ervan een misstap.”² Hoe sterker dit vermogen tot controle in een persoon wordt, hoe sterker de persoon wordt, en hoe meer men de macht van controle verliest, hoe zwakker men wordt.³ Zelfbeheersing is ook de enige weg naar geluk en vrede.⁴
¹ Bijbel, Het Nederlandsche Bijbelgenootschap, 1977; ² Khan, Hazrat Inayat (HIK), Vol. 5, Metaphysics, The Experience of the Soul Through the Different Planes of Existence,1, Our Physical Constitution, The Source Of Emotions; ³ HIK, Vol. 13, Gathas, Metaphysics, 1.4, Patience; ⁴ HIK, Vol. 8, Health and Order of Body and Mind, Self-Control

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De data in 2023 volgen.
Laat gerust weten hoe je de maandbrief hebt gevonden.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

5 september 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Deze keer wil ik met jullie een gebed van een anonieme kloosterlinge delen, dat gevonden is in een oude Engelse kerk:

Lord, you know better than I know myself that I am growing older and one day will be old.
Keep me from the fatal habit of thinking I must say something on every subject and on every occasion.
Release me from craving to straighten out everybody’s affairs.
Make me thoughtful but not moody; helpful but not bossy.
With my vast store of wisdom it seems a pity not to use it all; but you know, Lord, that I want a few friends at the end.
Keep my mind free from the recital of endless details, give me wings to get to the point.
Seal my lips on my aches and pains, they are increasing and love of rehearsing them is becoming sweeter as the years go by.
I dare not ask for grace enough to enjoy the tales of others pains, but help me to endure them with patience.
I dare not ask for improved memory, but for growing humility and a lessening cocksureness when my memory seems to clash with the memories of others. Teach me the glorious lesson that occasionally I may be mistaken.
Keep me reasonably sweet; I do not want to be a saint, some of them are so hard to live with, but a sour old person is one of the crowning works of the devil.
Give me the ability to see good things in unexpected places and talent in unexpected people, and give me O Lord the grace to tell them so. AMEN.¹

Heer, Gij weet beter dan ik dat ik oud word.
Bewaar mij voor de noodlottige gewoonte te denken dat ik bij elke gelegenheid en in alle omstandigheden iets moet zeggen.
Bevrijd mij van de obsessie orde te willen brengen in andermans zaken.
Maak mij bedachtzaam, maar niet humeurig, gedienstig, maar niet bazig.
Ik vind het jammer geen gebruik te kunnen maken van mijn uitgebreide ervaringswijsheid; maar Gij weet, Heer, dat ik heel wat mensen te vriend wil houden.
Weerhoud mij ervan eindeloos in details te treden, maar help mij vlot ter zake te komen.¹
Laat mij zwijgen over mijn kwaaltjes en pijnen ofschoon ze almaar toenemen en het met de jaren niet prettiger wordt ze op te sommen.
Ik durf U niet te vragen het zover te brengen dat ik graag luister naar het verhaal van andermans leed, maar help mij het in alle geval met geduld te aanhoren.
Ik durf U niet te vragen om een beter geheugen, maar geef me wel steeds meer nederigheid en minder eigenwijsheid wanneer mijn herinneringen niet kloppen met die van anderen. Leer mij de kostbare les dat ik me wel eens kan vergissen.
Waak over mij… Ik heb niet zo veel zin om heilig te worden: sommige heiligen zijn moeilijk te volgen…
Maar een oude zuurpruim is zeker een van de belangrijkste uitvindingen van de duivel.
Zorg dat ik in staat ben het goede te zien waar ik het niet verwachtte en talenten te erkennen bij mensen bij wie ik het niet vermoedde; en geef mij de genade, Heer, hen dat ook te zeggen. AMEN³

Je ziet hier duidelijk dat deze non probeert het evenwicht te vinden tussen alle invloeden van de Elementen in onszelf en de ander en tracht het Goddelijk licht er door heen te laten schijnen. Zoals Inayat Khan, die op 13 september 1910 naar het Westen vertrok, constant een stem in zichzelf hoorde: “Thou art sent on Our service, and it is We Who will make thy way clear.”⁴ ("U bent gezonden om Ons te dienen, en Wij zijn het Die uw weg duidelijk zullen maken.")

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff
¹ https://www.thomasmorecenter.org/resources/prayers/old-nuns-prayer/; ² http://www.vriendenbegijnhof.be/wp-content/uploads/2017/02/SCHATTEN-IN-DE-BEGIJNHOFKERK-BK26-2009_.pdf; ³ file:///D:/Downloads/adoc.pub_contactblad-van-de-congregatie-dochters-van-maria-.pdf; ⁴ Biografy

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. De data in 2023 volgen. Laat gerust weten hoe je de maandbrief hebt gevonden.

 

5 juli 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten u graag weer welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 15 oktober 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Enkele weken geleden raakte ik door een verkoudheidsvirus mijn stem kwijt. Ik had zo veel en hard gehoest, dat ik niet meer kon praten. Daarmee kwam ik op het thema van de bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel d.d. 25 juni jl. en deze maandbrief: de kracht van het woord. De kracht van het woord heeft veel te maken met het mysterie van de stem.
In werk van Hazrat Inayat Khan (HIK)¹ las ik: Elk woord dat men spreekt, komt met een bepaalde kracht en die kracht is als een [honkbal]knuppel waarmee je een bal slaat. Deze kracht komt van het centrum van de borst, de solar plexus. Door de Zikar en Fikar, soefi-oefeningen wordt deze kracht ontwikkeld.
Zikar is Arabisch voor ‘vermelding’, ‘herinnering’. Tijdens deze oefening probeert de ziel zich - net zoals tijdens het Soefi Elementen Ritueel - zijn ware oorsprong en identiteit te herinneren, het ware Zelf. Tijdens de oefening wordt de frase gereciteerd: ”La El La Ha El Allah Hu”, letterlijk: “Niets bestaat behalve God, God alleen is” of “Geen godheid, dan dé God.² De Fikar is een geestelijke soefi-oefening waarbij een heilig woord in stilte op de adem wordt herhaald.² Bij het Soefi Elementen Ritueel herhalen zowel de Vrouwen als de Mannen verschillende Sura’s (zinnen) en Wazifa’s. De laatste zijn heilige namen van God of meer in het algemeen voorgeschreven woorden gegeven om een ​​bepaald effect te produceren, al naar gelang de behoefte. Als de Wazifa’s bovendien met vertrouwen (geloof) en begrip worden gezegd, levert het duidelijke resultaten op.

elementen.jpg

Alle spirituele oefeningen die het hartcentrum cultiveren produceren in iemand een batterij. Door de kracht van deze batterij heeft welk woord er ook komt, dat woord heeft een kracht.
Een paar voorbeelden:

 • De grote Nizam van Hyderabad schold zijn neef eens uit per telefoon, niet met veel woorden; hij zei alleen: "Ben je gek?" Vanaf die dag werd hij gek en hij is nog steeds gek. [red: in de jonge jaren van Inayat Khan leefde Mir Mahboob Ali Khan Siddiqi Bayafandi, de een-na-laatste Nizam (17 August 1866 – 29 August 1911). Zie ook getuigschrift in biografie HIK 4/1/1905 na muzikaal optreden bij de Nizam.]³
 • Eens was er in het paleis een leeuw uit zijn kooi ontsnapt. Toen iedereen wegrende van de leeuw kwam echter dezelfde Nizam van een verhoging naar beneden lopen en zei tegen de leeuw: "Ga." De leeuw drukte zijn staart tussen zijn benen, boog zijn kop omlaag en ging terug de kooi in.
 • Op een andere keer zei Nizam tegen zijn secretaris: “Je hebt niet goed gehandeld.” De secretaris raakte zo overstuur dat hij op een trede uitgleed, terwijl hij naar beneden ging. Hij viel neer en was dood.

Dit laat zien dat het niet het woord is dat men zegt, maar de kracht die erachter zit. En die kracht komt uit de centra.
Het licht komt van het hoofdcentrum, dat is wijsheid; en de kracht komt van het hartcentrum [red: de solar plexus volgens HIK], dat is magnetisme. Het is wijsheid [van het Ether Element] en kracht [alle Elementen] die een woord levend maakt.⁴ Met elk woord dat je spreekt, verlies je zo veel kracht uit jezelf. Er is slechts één enkel arsenaal van kracht dat een persoon heeft. Als dat verloren gaat, worden de woorden machteloos. Het is daarom zeer raadzaam om te ‘bezuinigen’ op woorden en daarmee kracht te ontwikkelen. Waarlijk, de kracht van het woord kan bergen verzetten.
Misschien daarom maar eens goed dat ik een weekje niet kon praten. Wat mij herinnert aan een experiment dat ik deed tijdens mijn studententijd: een week lang niet praten (en eten). Inderdaad leken de woorden daarna van diep te komen en veel meer kracht te bevatten. Dus veel hoefde niet gezegd te worden (knipoog😉).
Tot slot een frase van Inayat Khan voor zijn leerlingen: “Gij, het Almachtige Wezen, God, de Heer van hemel en aarde, geef mij kracht uit Uw eigen kracht, geef mij wijsheid uit Uw eigen wijsheid, om boven de strijd van het leven uit te stijgen.”⁵

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Laat gerust weten hoe je de maandbrief hebt gevonden.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Sangitha 2, Tasawwuf, Metaphysics, Power of the Centers; ² https://sufipedia.org/begrippenlijst/; ³ https://en.wikipedia.org/wiki/Nizam_of_Hyderabad; ⁴ Zie maandbrief 5/11/21: http://soefielementenritueel.nl/ser/ser.php?lang=nl&m1=32&m2=107&m3=199; ⁵ Phrases Given by Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan to His Mureeds, vertaald van: ‘Thou, the All Powerful Being, God, the Lord of heaven and the earth, give me strength from Thine own strength, give me wisdom from Thine own wisdom, to rise above the strife of life’.

5 juni 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij heten u graag welkom tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 25 juni 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Nieuwe deelnemers kunnen contact opnemen.

Op de radio hoorde ik een fragment van de oud-ombudsman, A. Brenninckmeijer, onafhankelijk functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelde. Hij sprak in 2011 al over de erosie van instituties in Nederland: “Ik zie in heel veel zaken, dat mensen geïnspireerd raken door de grove stijl, door het gebrek aan geduld, door het niet uitwisselen van redelijke argumenten. Waar worden ze geïnspireerd? Dat is in de Tweede Kamer, dat is in de discussie tussen Regering en Parlement en daarvan zeg ik, dat kan niet, dat is gevaarlijk voor onze instituties. De ene keer wordt het Parlement tegen de schenen geschopt, de volgende keer de Minister-president. De rechterlijke macht krijgt iedere keer dreun op dreun. Er blijft niets over van onze instituties die we democratisch noemen, die we rechtstatelijk noemen.”¹ Na deze actualiteit viel mijn oog op het onderwerp ‘respect en consideratie’ (betekenis respect volgens van Dale: 1. het door zijn gedrag doen blijken van eerbied; 2. beleefde bejegening en betekenis consideratie volgens van Dale: 1. toegeeflijkheid, inschikkelijkheid; 2. hoogachting). Als we ons realiseren dat wij allemaal anders zijn, maar tegelijkertijd uit dezelfde Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether bestaan, kunnen wij elkaar misschien met meer begrip tegemoet treden. Als wij rekening houden met de eigenschappen van de Elementen, kunnen wij hiervan gebruik maken bij onze contacten met anderen. Dan weten wij dat in bijvoorbeeld het geval van “’t Is Water en Vuur” (betekenis: ’t zijn mensen die elkaar helemaal niet begrijpen) door het Goddelijk Licht door ons heen te laten stromen Water leidt tot welwillendheid en Vuur tot moed. Dan zijn deze mensen als het geluid van deze twee Elementen, die levendig en bezielend is.²

Harzrat Inayat Khan zegt: “Er is een deugd die de soefi muru(ww)at noemt, een deugd die te delicaat is om in woorden uit te drukken. Het betekent afzien van bepaalde handelingen uit respect voor iemand anders, of het nu gaat om zijn leeftijd, positie, kennis, goedheid of vroomheid. Degenen die deze deugd beoefenen, doen dat niet alleen tegenover iemand die belangrijk of vroom is, want wanneer deze eigenschap zich ontwikkelt, manifesteert ze zich in de omgang met iedereen.

Muruwwat is het tegenovergestelde van botheid. Het is niet perse respect; het is iets delicater dan dat; het is zowel consideratie als respect samen. In haar volle ontwikkeling kan deze deugd zelfs zo intens worden dat een persoon uit consideratie en respect probeert het gebrek aan dezelfde deugd in een ander te verdragen. Wanneer men in dat stadium komt, eindigt de menselijke manier en begint de heilige manier. De mens wordt niet alleen op deze wereld geboren om te eten, te drinken en vrolijk te zijn. Hij is geboren om het menselijke karakter te perfectioneren. De manier waarop hij dit realiseert is door grote bedachtzaamheid en consideratie. Anders blijft hij, ondanks alle macht, positie, rijkdom, geleerdheid en alle goede dingen van de wereld, arm als hij deze rijkdom van de ziel mist, namelijk goede manieren.

Alle schoonheid die ons omringt is iets dat buiten ons is. De enige schoonheid die betrouwbaar is, is te vinden en te ontwikkelen in ons eigen karakter. Een persoon kan gebrek aan muruwwat vertonen, zo niet in woorden, dan wel in zijn blik. Men hoeft niet te praten om onbeleefd te zijn. In je blik, in je intonatie, in je manier van staan ​​of lopen, in de manier waarop je de deur sluit bij het verlaten van de kamer, kan je je gevoelens laten zien. Zelfs als men niet spreekt, kan men de deur laten spreken. Het is niet gemakkelijk om jezelf te beheersen als je jezelf [red: gedachten en gevoelens] niet in de hand hebt.

Zulke gevoelige ideeën zoals muruwwat zijn in het leven het moeilijkst te leren en in praktijk te brengen. Tegenwoordig vragen velen zich af of respect en consideratie geen zwakheden zijn. Maar iets dat alleen kan worden beoefend door jezelf te beheersen, kan nooit een zwakte zijn. Er is geen verlies, zelfs als er aandacht of consideratie wordt besteed aan iemand die het niet verdient; want als zo'n actie geen winst opleverde, was het nog steeds oefenen; en het is de praktijk die een mens volmaakt maakt.”³ Oefening baart kunst! Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff
¹ https://tinyurl.com/bdhfrfk7; ² http://soefielementenritueel.nl/ser/ser.php?lang=nl&m1=32&m2=107&m3=187 (maandbrief 7 juli 2017: Khan, H.I., De mystiek van het geluid, het geluidloze leven, pag. 9 – 12.); ³ Khan, H.I., Vol. 8a, Sufi Teachings, Respect and Consideration

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

5 april 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Deze maandbrief is het vervolg op het thema ‘liefde en haat in relatie tot de Elementen’ van de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 5 maart 2022. Hier keken wij naar de eigenschappen die wij met liefde en haat associëren, hoe wij deze gevoelens ervaren en in hoeverre de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether deze gevoelens sturen. Door de IBO-methode (inbrengen, begeleiden en observeren) probeerden wij een moeilijke situatie vanuit de Elementen aan te pakken. Zang, dans en creatief denken   maakten van deze middag gericht op de Elementen een extra bijzondere ervaring.
Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten tijdens de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 23 april maart 2022 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee.

Terug naar de liefde en haar tegenpool van haat. Er is een andere kijk op het leven wanneer de liefde van God het hart van een mens heeft gevuld. De minnaar van God zal niemand haten; want hij weet dat hij door dat te doen de Schepper zal haten door Zijn schepping te haten. Hij kan niet onoprecht zijn, hij kan niet ontrouw zijn; want hij zal denken dat trouw en oprecht zijn aan de mensheid hetzelfde is als trouw en oprecht zijn aan God. Je kunt altijd op de minnaar van God vertrouwen, hoe onpraktisch of onhandig hij ook lijkt te zijn, want door simpelweg de gedachte aan God sterk in gedachten te houden zuivert de ziel van alle bitterheid en geeft de mens een deugd die hij nergens anders zou kunnen krijgen en op geen enkele andere manier.¹ In de koran wordt gezegd dat de ogen en gebaren van de mens zullen bekennen wat hij in zijn hart probeert te verbergen. De kracht, de zwakte, de macht, de angst, het geluk, de vreugde, het onbehagen, de lof of verwijten, de liefde of haat - dit alles wordt getoond door de uitdrukking. Inayat Khan wijst erop dat het geen moment duurt voordat de uitdrukking op iemands gezicht verandert van plezier in pijn, van kalmte in afschuw, van liefde in haat. Dat laat zien dat alle atomen van het lichaam van de mens - de aderen, buizen en spieren en de lijnen die door hun bewegingen worden gevormd - onder controle staan van het hart. En elke verandering die in het hart plaatsvindt, is op het gezicht van de mens te zien, zodat iemand die de taal kent het kan lezen.² Hierin zien we overeenkomsten met het volgende: “De richting van de adem toont verbinding met de Elementen. Deze verandert vele malen per dag. De ziener kent hierdoor de toestand van zijn eigen lichaam en geest, maar ook die van een ander. Krijgt hij tevens inzicht in het verleden, heden en de toekomst. Wanneer de ziener de richting kan zien die de ademhaling inneemt, kan hij de invloed van het Element zien. Door dit te verbinden met het specifieke probleem kan hij het effect en het resultaat van de omstandigheden ontdekken.”³

In een ander verhaal zag een man die veel gereisd had op een dag een Indiase mysticus en hij zei: "We hebben zoveel gehoord en zoveel gelezen over de heiligen, wijzen en meesters die in India wonen, maar toen ik daarheen ging, heb ik niemand gevonden." De mysticus zei tegen hem: “Je hoeft niet zo ver te gaan. De zielen van jou en mij die de moeite waard zijn, de zielen die van elkaar houden, de wijzen, zijn overal te vinden.”

Als we ze kunnen waarderen, kunnen we ze vinden; maar als we ze niet kunnen waarderen, zelfs als er een engel zou komen, zouden we deze eigenschappen niet in hem kunnen vinden. Niettemin, noem hem een ​​heilige of een wijze, noem hem een ​​profeet, als er iets is dat de mens naar de mens toe trekt, is het het liefde element dat hij toont. Nu is de vraag, hoe kan men deze kwaliteit ontwikkelen? Het antwoord zal zijn: door slechts één ding. Door te studeren, door te weten, door rond te kijken en door het leven als een vriend te leven. Door van de ochtend tot de avond over deze gedachte na te denken: "Jegens iedereen die ik ontmoet, tegenover degenen die van me houden en degenen die me haten, zal ik in mijn leven die gedachte aan vriendelijkheid beoefenen, die uitdragende, die uitstromende sympathie en liefde."⁴In alle Elementen, Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether zit liefde, maar in het bijzonder in het Element Ether. Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

¹ Khan, H.I., Vol. 3, Character and Personality, The Law of Beneficence, 10. Our Dealings with God; ² Khan, H.I., The Healing Papers, 1,4: Insight, 9: The Mystery of Expression; ³ Githas, Mysticism, 3, Grades of the Elements; ⁴ The Healing Papers, 1,1: Magnetism, 6: Mental Purification

 

5 maart 2022

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten op de Verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op zaterdagmiddag 5 maart 2022 in de Ashrama te Naarden.

Het onderwerp van deze middag/maandbrief is ‘Liefde en haat in relatie tot de Elementen’. Louise L. Hay, door sommigen verguisd en door anderen bewonderd, beschrijft in haar boek ‘Je kunt je leven helen’ onder metafysische werkingen: fysieke problemen, die zij koppelt aan de waarschijnlijke mentale oorzaak en een helend nieuw gedachtenpatroon. Zo vertegenwoordigt Ademhaling het vermogen om het leven in je op te nemen. En is het bijbehorende nieuwe gedachtenpatroon: Ik hou van het leven. Het hart vertegenwoordigt het centrum van liefde en veiligheid. De bijbehorende affirmatie is: ‘mijn hart klopt met het ritme van liefde’. Veel problemen hebben te maken met liefde: zich niet geliefd voelen, een verstikkende liefde of een gebrek aan liefde ervaren. Maar ook tegenovergestelde oorzaken van problemen als (gevoelens van) jaloezie, machtswellust, hebzucht, kwaadheid, afkeer, onmacht en bitterheid passeren de revue: de lelijkheid achter de liefde. We zien hier een vorm van het zogenaamde omdenken: denken in termen van kansen en niet van problemen. Je maakt van een probleem een feit en van een feit een mogelijkheid. In andere disciplines, zoals de pedagogie wordt eveneens gekeken naar methoden van probleemoplossing, zoals IBO met een Inbrenger, Begeleider en Observator ter reflectie op een probleem. Uiteindelijk gaat het ook hier om verbetering van een situatie, waar iedereen zich gezien, gehoord en gekend voelt. Met andere woorden: het ervaren van harmonie. Daarmee komen we op de meer geestelijke interpretatie hiervan. Die kunnen we vinden in de Wazifa van het Element Ether: Isq Allah Mabud Allah (God is Liefde, Geliefde en Minnaar).

Er is een bekend verhaal in India [verteld door Hazrat Inayat Khan] over een dorpsmeisje dat op weg was om haar geliefde op te zoeken. Ze liep langs een mullah (een geestelijke of een schoolmeester, die in het dorp ook verantwoordelijk is voor de moskee) die buiten in het veld aan het bidden was. In haar onwetendheid wandelde ze voor hem langs, wat verboden is volgens de religieuze wetten van de Islam. De geestelijke was erg boos en toen het meisje terugkeerde en weer vlak langs hem heen liep, gaf hij haar een standje. Hij zei: “Meisje, het is onbehoorlijk van je om voor mij langs te lopen, terwijl ik aan het bidden ben.” Het meisje schrok en vroeg: “Wat is dat, bidden?” “Voor mij is bidden denken over God, de Heer van de hemel en de aarde”, zei de mullah. “Oh”, zei het meisje, “het spijt mij, ik wilde helemaal geen kwaad doen. Ik ken God en zijn gebeden nog niet. Ik was op weg naar mijn geliefde en was in gedachten bij hem. Daarom zag ik u niet bidden. Het verbaast me dat u mij kon zien, terwijl u aan God dacht.” Deze woorden maakten zo’n indruk op de geestelijke, dat hij tegen haar zei: “Meisje, van nu af aan ben jij mijn lerares. Ik ben het, die van jou moet leren in plaats van andersom!”

Dit verhaal gaat over de wijze waarop je bidt. Als je bidt vanuit je hart, heeft een gebed betekenis. Maar als je slechts je ogen sluit om te bidden, is het gebed van geen waarde, zonder leven. Hoe dieper je gebed, hoe meer je God als het ware tot leven brengt. God komt steeds meer nader tot je, van ‘God in de hemel tot God op aarde’. God wordt een werkelijkheid voor je. Dan kan je door gebed de liefde van God ervaren en doorgeven. Net zoals het meisje geheel in gedachten is bij haar geliefde, kunnen je gedachten geheel naar God uitgaan. Je gaat dan volledig op in het gebed en je verliest jezelf in God. Het gaat bij het bidden om waarachtigheid, om eerlijk te zijn tegen God en tegen jezelf. Bidden is contact maken met God. God is je vader/moeder in de hemel. Voor de één is bidden denken aan God en voor de ander is bidden praten met God. In een gebed met God kun je iets vragen, danken, hulp zoeken, mediteren of lofprijzen. Het antwoord op je gebed valt onder het hogere inzicht van God. Inzicht betekent begrip van de aard of het wezen van iets. Alleen God weet de bedoeling van alles wat er in je leven gebeurt, zoals bijvoorbeeld de Latijnse uitdrukking “Deo Volente” (zo God het wil) en de Arabische term “Insha'Allah” (bij Gods wil) aangeven. Om een harmonischer leven te leiden, is het belangrijk dit ook te begrijpen en te realiseren. Dan leef je volgens de wil van God en laat je de goddelijke stroom, de stroom van liefde, door je heen werken. Ook het gebed van Jezus op de Olijfberg voor zijn gevangenneming en kruisiging maakt dit duidelijk: “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” De beker staat symbool voor alle lijden dat Jezus door moet maken.¹ Het vervolg op het thema leest u in de maandbrief van april.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

¹ Rosdorff, S., Het Verhalenpaleis, De schoolmeester en het dorpsmeisje