header

Elementen Ritueel

5 mei 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met corona gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 19 juni 2021 niet door. In plaats daarvan vindt weer een digitale bijeenkomst plaats en hopen wij u daar te ontmoeten. Wij houden u op de hoogte.

Pas hoorde ik een gezang, dat velen in deze tijd echt moed en hoop kan geven:

 1. Wat de toekomst brengen moge,
  mij geleidt des Heren hand;
  moedig sla ik dus de ogen
  naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen;
  Vader, wat Gij doet is goed!
  Leer mij slechts het heden dragen
  met een rustig, kalme moed!
 1. Heer, ik wil uw liefde loven,
  al begrijpt mijn ziel U niet.
  Zalig hij, die durft geloven,
  ook wanneer het oog niet ziet.
  Schijnen mij uw wegen duister,
  zie, ik vraag U niet: waarom?
  Eenmaal zie ik al uw luister,
  als ik in uw hemel kom!
 1. Laat mij niet mijn lot beslissen:
  zo ik mocht ik durfde niet.
  Ach, hoe zou ik mij vergissen,
  als Gij mij de keuze liet!
  Wil mij als een kind behand'len,
  dat alleen de weg niet vindt:
  neem mijn hand in uwe handen
  en geleid mij als een kind.
 1. Waar de weg mij brengen moge,
  aan des Vaders trouwe hand,
  loop ik met gesloten ogen
  naar het onbekende land.¹

In zijn boek ‘Kosmische taal’ spreekt Hazrat Inayat Khan over het verband tussen gedachten en de Elementen. Gedachten, verbeeldingen en gevoelens kunnen gekoppeld worden aan de verschillende kleuren van de Elementen. “De kleur van een gedachte komt overeen met de toestand van de geest. Het toont het Element waartoe de gedachte behoort; of de gedachte tot het Element Vuur, het Water Element of het Aarde Element behoort. Dit betekent dat het het gevoel is dat achter de gedachte zit, dat zijn kleur eromheen produceert als een atmosfeer die hem omringt. De kleur is dat wat de gedachte omgeeft, het is de atmosfeer van de gedachte, en dit is in overeenstemming met het Element dat bij die gedachte hoort.

Een gedachte die verband houdt met aardse winst is van het Element Aarde; een gedachte van liefde en genegenheid vertegenwoordigt het Water Element, het verspreidt sympathie; een gedachte aan wraak en vernietiging, pijn en kwaad staat voor Vuur; een gedachte van enthousiasme, moed, hoop en ambitie staat voor Lucht; een gedachte aan afzondering, eenzaamheid, rust en vrede vertegenwoordigt Ether. Dit zijn de overheersende kenmerken van het denken in verband met de vijf Elementen.²” Met name een beetje ‘Lucht’ in je hoofd (van bevrijding) wens ik jullie toe de komende tijd, want: “Wanneer men het leven vanuit een hoopvolle levenshouding en met een optimistische blik kan bezien, zal dit iemand de macht geven wat verkeerd is ten goede te wenden en licht te brengen waar diepe duisternis heerst.³”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn (D.V.) op zaterdag 19 juni 2021 digitaal van 14.00 tot 15.00 uur en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling,
Daulat Rosdorff

¹ Gezang 293, Liedboek voor de Kerken 1973, https://www.youtube.com/watch?v=Ft3a943Do-A; ² Khan, H.I., Vol. 2, Cosmic Language, The Form of Thought; ³ Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid, 1982

 

5 april 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met het coronavirus gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 17 april 2021 niet door. Wel proberen wij begin mei 2021 een digitale bijeenkomst te organiseren. Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten op zaterdag 19 juni 2021.

In aansluiting op de voorgaande maandbrieven en de digitale bijeenkomst op 6 maart jl. volgt hier een samenvatting over ‘Toegepaste suggestie en de Elementen’.

“Toegepaste suggestie kan in vier verschillende soorten verdeeld worden: De suggestie, die men zichzelf geeft, die men autosuggestie noemt; de suggestie, die men een ander geeft; de derde is de suggestie, die gegeven wordt aan de lagere schepselen en de vierde, die weinig bekend is in de wetenschappelijke wereld, maar altijd is begrepen in de mystieke wereld is de suggestie die gegeven wordt aan een voorwerp. …

De gewoonte om heilige namen uit te roepen, het herhalen van geestelijke gezangen in een nieuw huis, dit alles is suggererend, zelfs suggererend aan voorwerpen. Hoe dwaas het ook van buiten af mag schijnen, toch blijft het feit dat alle dingen en wezens leven vertegenwoordigen, het ene leven; sommigen meer open voor suggestie, voor gevoel en anderen schijnbaar niet open. En toch zijn ze open voor het ontvangen van suggestie; wij zijn het die niet open genoeg zijn om te kunnen zien, dat zij die ontvangen. Rumi zegt in de Masnavi (en hoe terecht zegt hij het) dat Vuur, Water, Lucht en Aarde, allen als dode dingen voor ons zijn, maar voor God staan als levende wezens, als Zijn gehoorzame dienaren. De mens die dit mysterie kent, kent een wonderbaarlijk natuurwet. Vanaf het ogenblik dat de ziel ontwaakt tot dit mysterie, begint het leven zich aan hem te openbaren en de ziel begint met het leven in gemeenschap te treden.”¹

Naar aanleiding van bovenstaande kunnen wij onszelf 3 vragen stellen:

 1.             In hoeverre word jij beïnvloed door suggestie van anderen?
                                                                                                              A. Veel B. Gemiddeld C. Weinig
 2.             In hoeverre word jij beïnvloed door gedachten en gevoelens van jezelf?
                                                                                                              A. Weinig B. Gemiddeld C. Veel
 3.       In hoeverre voel jij je beïnvloed door de Elementen Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde?
                                                                                                        A. Nooit B. Regelmatig C. Voortdurend

In het kader van: Hoe gaan ‘praatjes’, gedachten en gevoelens de wereld rond? herhaalden wij vervolgens gezamenlijk een zin over de Aarde, het Water, het Vuur, de Lucht en het Ether uit de Natuurmeditaties van Hazrat Inayat Khan:

Element

Zin

Aarde

Ik zie de schoonheid van de Geliefde

in alle kleuren en vormen.

Water

Mijn leven is een golf

van de oceaan van Uw eeuwig leven.

Vuur

Vernietig, Heer, mijn zwakheden

door het vuur van Uw liefde.

Lucht

De lucht brengt Uw boodschap

en leidt mij tot vervoering.

Ether

Laat Uw woord

de uitdrukking van mijn leven worden.

¹ Bron: Khan, H.I., Psychologie, VIII, Suggestie, Toegepaste suggestie

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.


Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling,
Daulat Rosdorff

 

5 maart 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Onderstaande lezing over ‘Suggestie en levenshouding’ is gehouden tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 6 maart 2021:

Ons hele leven is afhankelijk van onze levenshouding; gewenste en ongewenste resultaten worden bereikt door de houding. Zeer dikwijls is de hele moeilijkheid in het leven van een mens, dat hij geen meester is over zijn eigen houding. Denk hierbij ook aan de Elementen, die wij in onszelf moeten leren kennen en beheersen. En hoe geleerd een mens zijn mag, hoe intelligent, hoe geestelijk hij mag schijnen, als hij geen beheersing heeft over zijn levenshouding en als hij geen inzicht heeft in de gevolgen van zijn levenshouding, is hij niet ver op het pad gevorderd.

Een juiste houding kan teweeg gebracht worden door zich te veranderen, het kan ontwikkeld worden, hoewel een goede houding een aangeboren eigenschap is. Een juist gericht denkvermogen heeft een juiste houding, een verkeerd denkvermogen heeft een verkeerde houding. Soms komt het denkvermogen in een verkeerde toestand, het is ontwricht, het zit niet op de juiste plaats; en wat iemand dan ook ziet, het schijnt hem verkeerd toe, en wat hij ook doet, het blijkt verkeerd te zijn.

In het leven van sommige mensen komt dit heel dikwijls voor; bij anderen een enkele keer. In het Sanskriet is er het gezegde, dat wanneer er een slechte tijd in iemands leven is, dit samenvalt met een verandering in zijn geesteshouding (denkwijze).

Maar wie het denkvermogen als een kompas beschouwt, dat altijd naar het goede punt wijst, en er voortdurend in gelooft, zal altijd de juiste houding vinden. En als iemand eenmaal de sleutel heeft gevonden tot zijn houding in het leven, heeft alles zijn nut voor hem, zoals bijvoorbeeld nederigheid (een eigenschap van het Element Aarde) en trots (het Element Vuur). Iemand die nederigheid tot zijn principe heeft, is niet tot trots in staat, en degene, die trots tot zijn beginsel heeft, is niet tot nederigheid in staat. De een mist het rechterbeen, de ander het linker. In beiden ontbreekt één kant.

Er is een tijd waarin nederigheid overwint, er is een tijd dat nederigheid iemands positie verhoogt, er is een tijd dat nederigheid harten verzacht, er is een tijd dat nederigheid de grote deugd in iemands leven is; en in zulke tijden is het een grote fout, wanneer nederigheid ontbreekt.

Maar er is ook een tijd dat trots zijn plaats heeft, dat trots een rol te vervullen heeft, dat trots iemand verheft, dat trots iemand ophoudt; en als een mens in die tijd het beginsel van nederigheid toepast, dan is hij verloren.

Het is daarom niet het principe, het is het gebruik dat van het principe gemaakt wordt, dat het voornaamste is. Wanneer je tegen iemand zegt: “De muziek, die je gecomponeerd hebt, is prachtig”, en hij zegt: “Ongetwijfeld”, dan is zijn hele compositie vals geworden; hij zou van zijn muziek harmonie gemaakt hebben door nederigheid.

Maar wanneer iemand erg aangespoord wordt door zijn metgezellen om een glas mee te gaan drinken in een café, wat goed is voor de metgezellen, maar niet voor hem, wanneer zijn trots hem in die tijd helpt en hij zegt: “Het spijt me, ik kan niet komen”, dan is dat veel beter dan de nederigheid, die uit beleefdheid zegt: “Ik zal komen”.

Het is hetzelfde met optimisme en pessimisme. Er zijn mensen, die hardnekkig vasthouden aan optimisme en er zijn anderen, die denken dat het wijs is om altijd pessimistisch te zijn. Beiden maken een fout. Optimisme heeft zijn plaats en pessimisme heeft zijn plaats. Als je naar elk teken van mislukking ziet met pessimisme, kun je misschien de komende mislukking vermijden.

Wanneer een jong violist, die onder zijn gehoor misschien vijftig mensen heeft, waarvan hij voelt dat ze hem niet waarderen, ten opzichte van dat gevoel pessimistisch staat, zal hij na enige tijd ontdekken dat iedereen in het gehoor hem waardeert. Maar wanneer het pessimisme zich verder ontwikkelt, zal hij ten slotte ontdekken, dat iedereen in het publiek tegen hem is.

Er is iets waar tegenover je pessimistisch moet zijn; er is iets waar tegenover je optimistisch moet zijn. … Een pessimistische houding tegenover alles wat niet zou moeten gebeuren en een optimistische houding tegenover alles wat men wenst te zijn, is een groot ding. Er is een gezegde dat iedereen in India kent: ‘Als de houding goed is, dan wordt alles gemakkelijk’, en met een goede houding wordt bedoeld de juiste houding tegenover het leven. …

Dan komen wij bij de kwestie van hoop en berusting (de Elementen Lucht en Ether). Berusting is de houding van de heiligen en hoop de houding van de Meesters; maar in alle verlichte zielen is een evenwicht. …

Grote en prachtige eigenschappen, zoals tevredenheid (het Element Water) – het teken van de heiligen – zelfs die kunnen soms nadelig in ons leven werken. … Als men boven zekere dingen in het leven is uitgerezen, als men er geen waarde meer aan hecht, en men dan tevreden is, dan is dat de tevredenheid van de wijzen. Maar wanneer wij dingen verlangen te hebben, die voor ons van groot belang in het leven zijn, dan moeten wij niet tevreden zijn, men moet dan geen tevredenheid beoefenen, men moet dan enthousiasme beoefenen en enthousiasme zo laten groeien, dat de wilskracht het enthousiasme kan gebruiken en er het verlangde resultaat mee kan bereiken. …

Het is evenwicht dat gewenste resultaten geeft: aan de ene kant hoop, aan de andere kant doorzettingsvermogen.

Samenvattend wil ik zeggen: "De goede houding is een evenwicht te hebben tussen rede en hoop.”¹

1. Citaat uit: Hazrat Inayat Khan, Psychologie, VII, Suggestie, Levenshouding

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. De Digitale Bijeenkomst vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen. 

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Mystieke ervaring van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 17 april 2021 van 14:00 uur tot 17:30 uur.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling,
Daulat Rosdorff

5 februari 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Digitale Bijeenkomst van het Soefi Elementen Ritueel op zaterdag 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur.
Deze maandbrief gaat over suggestie in relatie tot kleur en vorm. ‘Kleuren en vormen suggereren iemand automatisch een gedachte of gevoel. Kleuren die wij dragen en kleuren die om ons heen zijn, hebben een invloed op ons en scheppen een atmosfeer.

Eens gebeurde het, dat een mysticus naar een pas  ingericht clubgebouw kwam en enige leden van die club vertelden hem: “Er is vast een of andere kwade geest in dit huis, want sinds wij onze club in dit huis hebben, is er bij iedere bestuursvergadering strijd.” De mysticus richtte hun aandacht op de muren van de kamer, waar zij gewoonlijk vergaderden. Zij waren bedekt met rood behang. Hij zei: “Het is rood papier. Het doet een beroep op de vurige kant van de menselijke natuur; en als er een neiging tot strijd is, wakkert het de vechtlust aan.”
De orden van wijzen en heiligen en contemplatieve mensen van oude tijden kenden deze gedachte en met dit begrip voor ogen bepaalden zij de kleuren van hun gewaden de kleuren van hun omgeving. Daar dit idee in onze tijd over het hoofd wordt gezien, accepteert men elke kleur die gegeven wordt als modekleur, niet wetend wat die kleur aan onszelf en anderen suggereert.
En zo is het met de vorm van dingen. Indien iets goed gevormd is, suggereert het ritme, harmonie en als het verwrongen is, dan suggereert het verwrongenheid.
In oude tijden bestond er het bijgeloof in goede of slechte voortekenen. Het was gebaseerd op dit principe: iedere kleur suggereert aan degene, die een of andere werk wil doen of hij succes zal hebben of mislukking. Het wordt door die kleur gesuggereerd. De indruk die men van die kleur ontvangt, draagt men met zich mee en deze heeft zelfs invloed op ons werk. Er bestond een bijgeloof dat wanneer iemand iets wat misvormd was tegenkwam op weg naar zijn werk, hij geen geluk zou hebben. Het zit hem in een indruk van misvorming die het geeft op uw geest. Zo is het ook met gelaatstrekken. Niet iedereen kan gelaatstrekken lezen, maar iedereen ondergaat er de invloed van. Zonder dat men het weet wordt men erdoor beïnvloed. Waarom? Omdat de vorm iets suggereert, wat niet iedereen kan beschrijven, maar wat iedereen voelt. Het is een taal zonder woorden, het deelt u iets mee, hoewel het niet voor iedereen makkelijk is om het te verklaren, zelfs niet voor zichzelf.’¹
Ook in het Soefi Elementen Ritueel speelt kleur en vorm een belangrijke rol. De kleuren, die behoren bij de 5 Elementen komen overeen met de kleur van de robes van de Vrouwen en de koorden (behorende bij de robes) van de Mannen. De vormen vinden we terug in de Houdingen die behoren bij de verschillende Elementen. Zie deze afbeelding uit presentatie tijdens Zomerschool Soefi Beweging 2014.
¹ Khan, H.I., Psychologie, Niet-geautoriseerde vertaling, 1960

kleuren 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling,
Daulat Rosdorff

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. De Digitale Bijeenkomst vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur tot ca. 15:00 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 

5 januari 2021

De bomen hebben een koning nodig

In de Bijbel (Richteren 9:7) staat hoe Abimelech 69 broers doodt, waardoor hij de koning van het land wordt. Tot dan toe werd het koningschap uitgeoefend door geestelijken en wijzen. De 70e, nog in leven gebleven jongste broer, Jotam, vertelt voor zijn vlucht een fabel:
De bomen gingen eens henen om een Koning over zich te zalven. Zij zeiden tot de olijfboom: “Weest u koning over ons.” Deze antwoordde: Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” De olijfboom wilde de verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Hierna vroegen zij hetzelfde aan een vijgenboom. Deze reageerde op dezelfde manier: “Moet ik dan boven de andere bomen gaan zweven?” Vervolgens weigerde de wijnstok het hun. Uiteindelijk vroegen alle bomen het aan een doornstruik. Het antwoord was: “Als u mij werkelijk tot koning wilt zalven, kom dan maar schuilen in mijn schaduw. Wist u dan niet, dat er van de doornstruik een vuur zal uitgaan, dat zelfs de ceders van Libanon verteert?”
Wat is de betekenis?

 • De olijfboom weigerde om zijn olie weg te geven. De olie, het Licht dat brandt in het hart. Denkende aan de wijze en de dwaze maagden: zij hadden olie nodig in hun lampen voor bij het feest van de Bruidegom. Symbolisch om het Koninkrijk van God te vinden.
 • De vijg wilde de heerlijke lekkernijen, de harmonie onder de mensen, niet zomaar prijsgeven.
 • Zelfs de wijnstruik met de druiven van extase, de geestelijke dronkenschap van het zichzelf vergeten, weigerde het regentschap. De weg naar God begint bij het vergeten van het zelf.
 • De doornenbos is symbolisch gezien de toestand, het tijdperk dat al millennia voortduurt. Met nauwlettende waakzaamheid is het in deze tijd voor ieder een duidelijk betoog. Het is het verhaal van alledag.

De bomen zoeken een regent, een voorbeeld, een ideaal, een goddelijk Ideaal. De ziel is op de terugweg naar het ene Doel, begeleid door de Goddelijke Geest van Leiding, in de belichaming van de Meester. De Goddelijke Leiding begeleid door alle verlichte zielen.
Kwam de meester alleen eeuwen geleden of ook erna? Iedere Profeet van God brengt dezelfde Boodschap, geeft dezelfde weg. Er is maar één Dienst voor God; het is de Dienst in eerbied.
In het Bijbelverhaal over Abimelech staat dat de ceders in Libanon werkelijk gekapt werden en gebruikt voor tempels, paleizen en huizen. De materiële wereld. Uit de teksten van de heilige Geschriften van de wereld blijkt dat de mensen in de begintijd dichtbij God leefden. De paradijstoestand. De vier bomen in het verhaal stellen als het ware de vier toestanden op aarde voor, die bij iedere stap materiëler worden en zich verharden.

De wens om de Weg terug te nemen van onder de doornbossen - gepokt en vol schrammen, op de danspassen van trots en nederigheid - het is de weg van deze tijd. De strijd met en tussen persoonlijkheden. Grote ego’s en kleine ego’s met hun eigenwaarde en hun trots. Doorgaand in voortdurende zelfverdediging. Vooral geen kwetsuren teweegbrengen ter voorkoming van nog meer tegenwerking. Doorlopend bekrast door beschadigingen van de doornen van elkaar en van zichzelf. De strijd van de meerdere en de mindere. De strijd van het winnen of het verliezen. Tot het niet-zijn, de weg naar het Doel, de geestelijke reis. Want monarchie op aarde is slechts van korte duur, het materiële koningschap kan ‘verbranden’, zoals bij Abimelech, die drie jaar later door zijn eigen volk werd gedood.

Is er overgave mogelijk? De eerste etappe terug is de wijn te drinken, de wijn van de extase. Het verliezen van het zelf. Al een jaar lang vormt zich in een wirwar van doornige bekrassing, geruis, gedruis en rumoer een toestand, waarin herrie en heibel verstommen. Lawaai tot kalmte wordt gemaand. Terug naar geluidloosheid. De vraag leeft weer op, de hunkering naar Hem, de Koning.
Overgave in twijfel. De weg van klein zijn, zoals het kleine kindje. Gehavend en in eerbied. Het kindje valt en staat weer op en pakt de hand van de moeder. De hand, die er altijd is, in liefde verbonden en blijvend behulpzaam. Het ene antwoord op dezelfde vraag: De ziel zoekt zijn goddelijk Ideaal: Liefde, Minnaar en Geliefde Heer. Hij, die leeft in het hart van ieder. Hij is eeuwig.

“O, bezielende gids op ’s levens verwarrende wegen, in U voel ik overvloed van zegen.”
De beste wensen voor 2021!

Bovenstaande tekst is van Sitara Rosdorff (voormalig leider van het Elementen Ritueel).

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

 

5 december 2020

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de Verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden.

Graag nemen wij u nog even mee naar de Digitale Bijeenkomst van 21 november jl. met als onderwerp ‘Beheersing van de Elementen’: Wij deden samen de Ademhalingsoefeningen op de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en Ether, kregen een lezing over ‘Toezicht op zichzelf’, zagen videofragmenten van het Soefi Elementen Ritueel tijdens de Zomerschool 2006 (met het verzoek te kijken naar het verschil tussen de Binnenkomst van de Mannen en Vrouwen) en overdachten per Element een frase van Hazrat Inayat Khan onder begeleiding van klankschalen. De introductie startte met de volgende drie vragen:

 • Wat is volgens jou geestelijke economie? a. Mystieke welvaart b. Bescheidenheid c. Zelfbeheersing

 • Ben je je dagelijks bewust van de noodzaak van zelfbeheersing? Ja/Nee

 • Heb je zelf wel eens ervaren dat zelfbeheersing niet alleen kracht van het zelf vraagt, maar ook macht over het zelf geeft? Ja/Nee

Na deze reflectie volgde een stuk uit de Sangathas¹: “Geen studie kan meer leren dan wat stilte kan, geen meditatie is groter dan de stilte zelf. Wanneer de schelp sluit, worden achter zijn lippen parels gevormd. Het hart van de mens is de schelp van de echte parels. Door de lippen te sluiten, wordt alle schoonheid die wordt gezien en gehoord erin opgenomen, en daar wordt een parel gevormd die wordt als een Steen der Wijzen. Het is de mens die gezegend is met de kracht van zelfbeheersing, niet de dieren, en wanneer de mens in zijn karakter iets laat zien dat de macht van de lagere schepping te boven gaat, bewijst hij dat hij mens is. Het is zelfdiscipline die tot meesterschap leidt. Als het zelf in je macht is, is het hele leven in je bezit. Die persoon wordt de overwinnaar van het leven die leert zijn tong te beheersen.”

1. Khan, H.I., Sangatha I, Tasawwuf, Metaphysics, Silence

Daarna volgde per Element een frase van Hazrat Inayat Khan over (zelf)beheersing:

Aarde

Zelfbeheersing is het meest noodzakelijke wat we moeten leren. (…) Je moet aan het lichaam geven wat het nodig heeft, maar je moet zijn behoeften beheersen en daardoor niet beheerst worden.

Water

Zal zelfbeheersing de spontaniteit niet wegnemen? Zelfbeheersing geeft juist meer spontaniteit. Ze ontwikkelt denkkracht, ze maakt dat iemand bij elke impuls eerst denkt in plaats van zomaar wat te doen. Met andere woorden: houd het woord vast tussen de lippen voor het eruit valt.

Vuur

Passie, boosheid en geprikkeldheid beschouwt men als erg slecht, als iets kwaads. Maar indien dat kwade beheerst zou worden, zou het voor een goed doel gebruikt kunnen worden, want het is een kracht, het is energie.

Lucht

Laten de mensen proberen meer zorg te krijgen voor anderen. Laten zij zich afvragen: “Wat voor nut heb ik voor de wereld? Ben ik geboren voor een bepaald doel?” En dan te proberen zichzelf te oefenen in zelfbeheersing door het geheim van de adem, de beste manier om dat doel te bereiken.

Ether

Zodra wij ons bewust worden van ons ware wezen en de boeien van het valse ego verbreken, treden wij een sfeer binnen waarin onze ziel zich bewust begint te worden van een veel grotere reikwijdte van haar eigen wezen. Zij vindt grote inspiratie en kracht, en de kennis, het geluk en de vrede die verborgen zijn in de geest.

Wij konden concluderen dat een juiste houding is, dat je zelfbeheersing laat zien en dat je probeert je ego te overwinnen.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). De Verdiepingsmiddag vindt plaats op 6 maart 2021 van 14:00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Asharma te Naarden. Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff