header

Elementen Ritueel

5 september

De kunst van de persoonlijkheid bestaat uit het leren controleren van hevige en diepe gevoelens, die anders het handelen, spreken en de gedachten van een mens geheel beheersen. Toen Jezus tegen de vissers zei: “Komt achter mij aan en ik zal jullie vissers van mensen maken”, zei hij in feite tegen deze mannen, die volledig in beslag werden genomen door de visvangst aan de zeekust: “Ik zal jullie de kunst van de persoonlijkheid leren”.

Wat raakt de mensen bij het zien van de beeltenis of het horen van de naam van de boodschapper van hun religie? Zijn het de leringen? Wat hen raakt is de persoonlijkheid van de boodschapper van God. Zijn persoonlijkheid heeft die diepe indruk gemaakt, die blijft en nooit uitgewist kan worden. De vissers met wie Jezus omging waren nog niet in staat de grootheid van de meester te beseffen en er nog niet aan toe om de boodschap die hij bracht te begrijpen, maar waren steevast gefascineerd door zijn tegenwoordigheid en onder de indruk van zijn persoonlijkheid. Wat was het dat zo’n indruk maakte? Het was niet de nieuwe leer die ze ontvingen, het was zijn voorbeeld voor hun ogen.

De soefi’s van alle tijden beschouwden - de kunst van de persoonlijkheid - van het grootste belang. De wijzen uit alle tijden dachten dat God zich openbaarde in de gestalde van de mens, die zich ontwikkelde van een individu tot een persoon en dat daarin de vervulling ligt van het doel van het leven. Religie onderwijst de mens om tot een persoonlijkheid te worden, want niet ieder mens is een persoonlijkheid. De vraag is waarin het geheim van de kunst van de persoonlijkheid ligt. Dit zit in het verschil tussen slavernij en meesterschap. In de eerste toestand komen we van nature, de volgende wordt teweeggebracht door ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Hoe leren we de kunst van de persoonlijkheid? Op dezelfde manier als je de kunst van schilderen of tekenen leert. Eerst leer je een rechte lijn trekken, een cirkel en een boog. Bij het aanleren van de kunst van de persoonlijkheid leer je hoe je iets zegt en hoe je iets niet zegt, hoe je vermijdt iets te zeggen en hoe je iets zegt zonder het te zeggen. Daarna leer je de kunst van licht en schaduw. Hoe je een bepaald deel in de conversatie wegstopt en een ander deel naar voren haalt. Vervolgens is er het kleurgebruik. Er is een grote variëteit aan kleuren. Ieder gevoel, iedere gedachte en ieder idee heeft zijn kleur. Denk hierbij ook aan de Elementen en de betekenis van het Soefi Elementen Ritueel. Als iemand weet hoeveel kleuren er zijn en die toepast bij alles wat hij zegt en doet in het leven, dan wordt dit een kunst: de kunst van de persoonlijkheid.

Er zijn vier stadia waardoor je de kunst van de persoonlijkheid ontwikkelt:

  1. Iemand wordt attent en begint daarom zijn gedachten te observeren om zijn daden te bezien;
  2. Iemand observeert niet alleen zijn gedachten en daden, maar kan ze ook beheersen;
  3. Van iemand gaat een spontane golf van sympathie uit, zijn houding is van nature hartelijk en zijn persoonlijkheid is aantrekkelijk en wordt een zegen en
  4. Het stadium waarin het de kunstenaar geen inspanning kost om de kunst van de persoonlijkheid te verwezenlijken. De kunstenaar wordt zelf tot kunst en alles wat hij doet wordt een prachtig schilderij.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 17 oktober 2020, 17 april 2021, 19 juni 2021 en 16 oktober 2021 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. 6 maart 2021 vindt de Verdiepingsmiddag plaats in de Asharma te Naarden. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

 

5 juli

In gedachte aan de geboortedag van Hazrat Inayat Khan gaan wij verder met de (4) door hem onderscheiden aspecten aan de kunst van de persoonlijkheid¹: 1. De handeling of beweging; 2. Het spreken; 3. De gedachten en 4. Het gevoel.

Ad 1. Handelen. Heel vaak heeft iemand voordat hij een woord heeft gesproken, een beweging gemaakt, die een schok veroorzaakte voor de subtiele fijngevoeligheid van degene die het ziet en die een mening over die persoon kan vormen nog vóór hij hem heeft leren kennen - alleen vanwege die beweging. Wanneer de kennis van het bewegen niet onderwezen is, niet begrepen is en iemands bewegingen niet beheerst worden, kunnen zij zo zijn dat ze een indruk op zijn geest maken en zijn hele wezen veranderen in een verkeerde persoonlijkheid.

Ad 2. Spreken. Hoe meer wij over het aspect van spreken begrijpen, des te meer zullen we weten dat er voor ieder woord een tijd en een plaats is. Alles wat we zeggen wat op zijn eigen plaats en passend is, zal goed zijn. De mensen denken daar over het algemeen niet over na. Dikwijls zijn ze openhartig, maar slaan er geen acht op wánneer ze spreken, wat ze zeggen en waar ze spreken. Iemand die geen beheersing heeft over zijn spreken, wordt een soort machine die maar doorgaat zonder dat er enige wilskracht achter staat. Als wij ons spreken beheersen, als wij weten hoe we een woord moeten gebruiken, kennen we de mysterieuze werking van het leven en hoe wij die het beste kunnen gebruiken.

Ad 3. Gedachten. Met goede gedachten vol medeleven wordt alles wat we spreken en doen vanzelf goed; we kunnen niet anders. Maar wat meestal gebeurt, is dat we er nooit aandacht aan geven in verband met anderen. Als er iets fout gaat ligt dat aan de ander. Het is heel eigenaardig, dat degene die het meest ongelijk heeft ook degene is, die het meest de fout bij anderen legt. Bovendien maakt onze ervaring ons zo pessimistisch, dat als iemand zegt: ‘Ik heb iemand ontmoet die is zo aardig, vriendelijk en goed’, wij beginnen te twijfelen. Onwillekeurig is onze eerste gedachte: ‘Kan dat waar zijn?’ Heeft iemand iets verkeerd gedaan, dan is iedereen vol belangstelling, omdat de mensen dat geloven. Als we altijd slechte ervaringen hebben, verwachten we ook nauwelijks dat er ooit iets goed kan zijn.

Ad 4. Gevoel. Het grote nadeel van de moderne beschaving is dat veel mensen denken dat het evenwichtig en praktisch is om vooral met hun hersenen te denken en om dingen te beredeneren. Voelen met je hart is niet praktisch, dat is geen gezond verstand. Daarom wordt iemand normaal en evenwichtig gevonden die in zijn hoofd leeft en degene wiens hart ontwikkeld is, wordt fanatiek en onpraktisch genoemd. Terwijl God liefde is, zou dus wie minder God in zich heeft praktischer zijn en wie meer God in zich heeft nergens voor deugen. Gevoelens er buiten houden, discussiëren, ter zake blijven en alleen de feiten noemen, beroven het leven van zijn schoonheid.

Tot slot: Je ziet altijd de fout van de ander, terwijl je die zelf ook hebt. Tegelijkertijd heb je al het andere eveneens, want alle Elementen zijn in je, zowel gemanifesteerd in het handelen, spreken, denken als voelen. Dit is wat wij door het Elementen Ritueel verder bestuderen en uitwerken.

¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
De nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur.
Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via
info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en blijf gezond,
Daulat Rosdorff

5 juni

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met het coronavirus gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 27 juni 2020 niet door. Wel proberen wij een digitale bijeenkomst te organiseren. Daarnaast hopen wij u weer fysiek te kunnen ontmoeten op zaterdag 17 oktober 2020 om 14:00 uur (aanvang) in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. Voor meer informatie: www.soefielementenritueel.nl.

De verdiepingsmiddag van het Soefi Elementen Ritueel op 22/2/20 had als onderwerp de kunst van de persoonlijkheid in relatie tot de Elementen. De komende maandbrieven gaan hier dieper op in. “In vroeger tijden hadden religieuze opvoeding en menselijke cultuur in alle vormen vooral de cultuur van de persoonlijkheid als hun centrale thema. Tegenwoordig wordt van ons verwacht dat we rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, taal en andere dingen leren, maar nooit de kunst van de persoonlijkheid, die van het grootste nut is in het leven. Nog afgezien van de spirituele betekenis zien we in ons dagelijks leven dat een verkoper die aangenaam, beleefd en welgemanierd is, succes heeft. Als hij geen manieren heeft, zal hij weerzin oproepen; hij mag allerlei mooie dingen in zijn winkel hebben, hij zal geen succes hebben. Als een ambtenaar op een kantoor, een secretaris of een opzichter een innemende persoonlijkheid heeft, een vriendelijk optreden, een sympathieke houding, dan zal hij ieders genegenheid winnen, alles zal gemakkelijk verlopen. Maar als hij de kunst van de persoonlijkheid mist, dan mag hij alle bevoegdheden hebben en kan hij een zeer kundig mens zijn, toch zullen de dingen niet gemakkelijk verlopen. Als deze kunst niet is ontwikkeld zal hij onaangenaam en vervelend zijn, zowel thuis als op het werk en mist hij heel veel.”¹

In deze tijd staat men onverschillig tegenover deze kunst, die wel degelijk rekening houdt met de gelijkheid van mensen. Hazrat Inayat Khan wijst erop dat dit betekent dat iedereen kan stijgen tot de hoogste noot, maar dat als de mens de weg van de minste weerstand kiest, hij zakt tot het niveau van de doorsneemens. Hij stelt verder dat vooral wanneer overal materialisme heerst en er niets is om aan te denken dan materie, de mens al weghoudt van de kunst van de persoonlijkheid. Als daar geen liefde voor is, dan wordt het menselijke wezen niets beter dan de lagere schepselen.

“Is een menselijk wezen groter dan een dier omdat hij rijkdom bezit of omdat hij veel boeken heeft gelezen of omdat hij veel geleerd heeft? Maakt dat hem groter als menselijk wezen? Nee, een mens is groter wanneer hij van een individu een persoon is geworden. Heel weinig mensen maken onderscheid tussen individualiteit en persoonlijkheid. Individualiteit is wat we met onze geboorte hebben meegebracht. We worden geboren als een afzonderlijke eenheid. Maar een persoonlijkheid is iets dat verworven wordt. Het is niet alleen iets dat we moeten leren om aangenaam te zijn voor anderen, maar het vervult ook het doel van het leven.

De kunst van de persoonlijkheid drukt zichzelf spontaan uit. Je hoeft niet op een speciale manier te handelen, je hoeft niet iets voor te wenden. Het is de uitdrukking van jezelf. Bewust of onbewust kan iemand zo’n manier van doen ontwikkelen. Je zou kunnen vragen: Als wij een persoonlijkheid hebben, waarom moeten we die dan ontwikkelen? Zelfs een diamant moet geslepen worden. Er zit licht in en toch is slijpen nodig om dat tot leven te wekken. Zo is dat ook met de persoonlijkheid.”¹

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is op zaterdag 17 oktober 2020 om 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en blijf gezond,
Daulat Rosdorff
¹ Khan, H.I., De kunst van de persoonlijkheid (hoofdstuk V), uit: Het voorrecht mens te zijn, Soefileringen, Panta Rhei, 2012