header

Elementen Ritueel

5 oktober 2021

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Wij hopen u weer fysiek te kunnen ontmoeten voor de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 16 oktober 2021 in de Universel Murad Hassil te Katwijk aan Zee. NB: Dit is geen geplaceerd evenement: het tonen van een coronapas is verplicht.

In deze maandbrief volgt het 2e deel over het onderwerp ‘Woord en Stem’ in relatie tot de Elementen.

“Er is een taal, die de mens geleerd heeft van zijn intuïtie. Hij gaf namen aan alles, ingegeven door datgene wat elk ding hem suggereerde, hij noemde de dingen in overeenstemming met wat hij intuïtief voelde als hij ze zag en aanvoelde. En daarom vinden we, naarmate wij de oude talen dichter naderen meer en meer het psychologische geheim van suggestie; want ieder woord van de oude talen heeft een psychologische waarde, het suggereert een betekenis op een dusdanig diepe wijze, alsof het woord gekomen was als een reactie op datgene, wat het voorwerp aan een mens heeft gesuggereerd. Ons denkvermogen dat gevormd is door de nieuwe talen, die zeer beïnvloed zijn door de vermenging van verschillende talen, kan dat gevoel niet onderkennen en wij kunnen niet volledig dat gevoel waarderen, dat men kan vinden in een oude taal, dat niet alleen de uiterlijke betekenis suggereert, maar ook de natuur, het karakter en het mysterie van datgene waarmee het vereenzelvigd wordt.
Het is op dit principe dat mantra-yoga gefundeerd is. Woorden, die opwelden uit de intuïtie van de yogi’s en de denkers, woorden, die de betekenis overbrachten op de diepste wijze, zulke woorden werden verzameld voor het gebruik van de adepten [red.: leerlingen], die hen herhaalden en die geholpen werden, doordat zij ze herhaalden. Mantra-yoga wil zeggen, een wetenschap van het woord, van woorden, die heilig zijn en woorden, die iemand helpen in zijn geestelijke ontwikkeling. De yogi’s hebben volgens dit beginsel duizenden jaren gewerkt en hebben een groot mysterie gevonden in de macht van woorden.
De soefi’s van alle eeuwen hebben dit principe gevolgd door gebruik te maken van woorden die werkelijk een bepaalde betekenis suggereren, een betekenis die men tot uitdrukking wil brengen en tot een realiteit in het leven wil maken. Denk hierbij ook aan de Wazifa’s van de Elementen (Jelal Jemal voor de Aarde, Latifa voor het Water, Ikwan ul Safa voor het Vuur, Ya Shafi Ya Kafi voor de Lucht en Isq Allah Mabud Allah voor het Ether). Is het nodig de betekenis te weten van de heilige woorden die men herhaalt? Zeker, dat maakt het resultaat duizend maal groter. Het gesproken woord heeft een grotere invloed dan zwijgende concentratie, wanneer er achter dat woord een kracht is van concentratie en waarachtig gevoel. De suggestie van woorden, heilige woorden, maakt eerst een indruk op onze eigen geest, ons helpend die eigenschap, die deugd, die macht van inspiratie te ontwikkelen, welke door het woord wordt uitgedrukt.
Het mechanisme van het innerlijk wezen van mensen is zodanig dat ieder woord dat men zo veel keren herhaalt, iedere keer meer levend wordt, en het mechanisme van ons wezen aanzet om dat woord automatisch te blijven herhalen. Daarom gaat een heilig woord, dat iemand vijftien minuten herhaalt, dag en nacht door, de geest herhaalt het voortdurend. En wat deze herhaling ook doet, is, dat het weerspiegeld wordt op de Universele Geest en het Universele Mechanisme begint het dan automatisch te herhalen. Met andere woorden: wat de mens herhaalt, begint God te herhalen, totdat het verwezenlijkt wordt en een werkelijkheid is geworden op alle gebieden van bestaan.
Is het waar dat er gevaarlijke woorden bestaan? Zou het niet beter zijn wanneer de mensen daartegen gewaarschuwd werden? Er zijn zoveel gevaarlijke woorden, dat men er niet tegen waarschuwen kan. Ten einde woorden met een slechte invloed te vermijden, bestaat er in India een typische gewoonte onder een bepaald soort mensen. Wanneer zij bedoelen: ‘Toen je je niet goed voelde’, of ‘Toen je ziek was kwam ik je opzoeken’, zeggen zij: ‘Toen je vijanden zich niet goed voelden, kwam ik je opzoeken.’ Om bovengenoemde reden hebben de mystici van alle eeuwen grote waarde gehecht aan het mysterie van het woord, en elke adept, die volhard heeft op het pad van mantra-yoga, is altijd tot het verlangde resultaat gekomen.
Ongetwijfeld zijn ook volharding, geduld en geloof alle drie nodig wanneer men een mystiek werk tot stand wil brengen door de macht van herhaling.”
[Bron: Khan, H.I., Psychologie, VIII, Suggestie, Woord en Stem]

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn op zaterdag 16 oktober 2021, 23 april 2022, 25 juni 2022 en 15 oktober 2022 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff

5 september 2021

 

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

Het onderwerp van deze maandbrief is ‘Woord en Stem’ in relatie tot de Elementen (1e deel). “De toon van gesproken woorden, de muziek van een zin, suggereert dikwijls een betekenis, die geheel verschilt van de oorspronkelijke betekenis. Eenvoudige woorden zoals ‘ja’ en ‘nee’, hebben op verschillende toon gezegd, een verschillende betekenis, de muziek van een zin kan een ernstige gedachte vertolken of een sarcastische. Niet iedereen kan precies verklaren welke toon het is, die de betekenis verandert of welke muziek het is, die de zin van een gezegde wijzigt. … Maar wanneer wij dieper in het onderwerp doordringen, vinden we, dat iedere klinker een zeker gevoel uitdrukt. Denk hierbij ook aan de Tonen van de Elementen (de A van de Aarde, de O van het Water, de I van het Vuur, de U van de Lucht en de OE van het Ether). Deze uitdrukking van gevoel is de reden waarom namen en woorden, afgezien van hun betekenis, onbewust een invloed hebben op de spreker en op de luisteraar. Het is interessant om de betekenis van een woord aan te voelen. Waarom b.v. een bloem met het woord ‘bloem’ aangeduid wordt en waarom een steen, ‘steen’ genoemd wordt. Je kunt aan het geluid van het woord ‘steen’ horen, dat het iets hards is, het is stevig, en je kunt aan het woord ‘bloem’ horen dat het iets zachts is, iets moois.

Zij, die spreken zonder de kennis van de toon en muziek en zij, bij wie het aan intuïtie ontbreekt om hun gedachten en gevoelens uit te drukken in de juiste toon en op de juiste muzikale wijze, missen veel in het leven, want het neemt veel van de betekenis weg van hetgeen zij in hun gesprek willen uitdrukken en dikwijls suggereert het dan iets dat geheel verschilt van hetgeen zij hebben bedoeld. Je hoort heel dikwijls mensen zeggen: “Ik heb het hem gezegd, en gezegd en nog eens gezegd, maar hij wilde niet luisteren”, maar men besefte daarbij niet in welke toon en in welke muziek zij het hem hadden gezegd. Er is een psychologische reden, waarom hij niet wilde luisteren. Misschien was de toon niet de juiste, misschien was het niet de goede muziek.

De stem houdt een groot mysterie in zich verborgen. De stem van elk individu suggereert iets, niet alleen met betrekking tot zijn gedachten, gevoelens en daden, maar ook wat betreft zijn graad van evolutie, zijn verleden, heden en toekomst. Wanneer tien personen hetzelfde zeggen, zal je constateren dat elk van hen een verschillende betekenis ervan suggereert, die verder gaat dan de woorden zelf. Waar het woord de oren bereikt en verder niet, reikt het gevoel verder, tot in het hart. De stem is de drager van een betekenis, een gevoel; en zij zegt zo veel, dat, hoe meer men haar kan bestuderen, hoe meer men concludeert dat de stem van zeer grote betekenis is. Wanneer iemand zegt: ‘Ik heb het gezegd, maar het werd niet gehoord’, weet hij heel dikwijls niet, waarom het niet gehoord werd, nl. dat de reden daarvan in zijn stem lag. Het is niet wat hij zei, maar het was wat zijn stem overbracht. Niet iedereen zal het opmerken, maar iedereen zal het automatisch voelen. Een vriendelijk mens, een wreed mens, een wijs mens, een dwaas mens, een machtige persoonlijkheid, een zwak mens, zij tonen allen hun toestand in hun stem. Het zou geen overdrijving zijn te zeggen, dat de stem van een mens soms iets geheel anders tot uitdrukking brengt dan wat hij zegt in woorden.

Wanneer wij naar het geheim van de taal zoeken in de geschiedenis van de talen, dan vinden we dat vele talen tot ons zijn gekomen van zeer weinige oude talen. Maar als we verder gaan dan tot waar de geschiedenis reikt, dan zullen we vinden dat alle talen zijn gekomen van één Taal, een taal, die het menselijk ras gekend heeft vanaf zijn wieg.” Hierover meer in het 2e deel.

¹ Bron: Khan, H.I., Psychologie, VIII, Suggestie, Woord en Stem

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De eerste nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is (D.V.) op zaterdag 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

5 juli 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
De digitale bijeenkomst van het Elementen Ritueel op zaterdag 19 juni 2021 ging over ‘Het woord en de Elementen’. Hieronder leest u de introductie van dit onderwerp:
“De trillingen doorlopen in hun overgang van fijn tot grof vijf onderscheiden fasen, waarbij de Elementen Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde ieder een eigen geur, kleur en vorm hebben. …
De mens meent vaak dat gedachten zonder leven zijn; hij ziet niet dat zij meer levend zijn dan de stoffelijke kiemen, en geboorte, jeugd, volle wasdom, ouderdom en dood hebben. Zij werken naar hun aard, in het voordeel of nadeel van de mensen. De soefi schept, vormt en beheerst ze. Hij drilt en regeert ze het hele leven door, zij vormen zijn leger en volbrengen zijn verlangens. …
De reikwijdte van de trillingen hangt af van de fijnheid van het plan waarop zij ontstaan. Eenvoudiger gezegd, het woord, dat door de lippen wordt geuit, bereikt enkel het oor van de hoorder; de gedachte echter, die van het mentale uitgaat, reikt veel verder en schiet voort van geest tot geest. De trillingen van het denken zijn veel krachtiger dan die van woorden. De oprechte gevoelens van het ene hart kunnen doordringen tot dat van een ander, zij spreken in stilte, verspreiden zich in de sfeer, zodat reeds de sfeer van iemands aanwezigheid zijn gedachten en gevoelens vertolkt. De trillingen van de ziel zijn de krachtigste en verreikendste, zij gaan als een elektrische stroom van ziel tot ziel.”¹
¹ Khan, H.I., De mystiek van het geluid, pag. 14 – 16, Panta Rhei, Katwijk, 1989

Vervolgens werden er 3 vragen gesteld:

 1. In hoeverre merk jij de nuance in het gesproken woord van anderen? A. Veel B. Gemiddeld C. Weinig

 2. In hoeverre houd jij zelf rekening met de toon van hoe en wat je zegt? A. Weinig B. Gemiddeld C. Veel

 3. In hoeverre ervaar jij de kracht van herhaling van het woord? A. Nooit B. Regelmatig C. Voortdurend

Na een lezing over het onderwerp ‘Woord en Stem’ gingen de deelnemers zelf aan de slag:

 • Onderzoek door het herhalen van de Wazifa’s van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en het Element Ether wat de Wazifa’s van het Soefi Elementen Ritueel voor jou betekenen;

 • Onderzoek door herhaling van de Sura’s van de Elementen Aarde, Water, Vuur, Lucht en het Element Ether wat de Sura’s van het Elementen Ritueel voor jou betekenen;

 • Bepaal of er een Wazifa of Sura van een (predominant) Element is, dat je helpt om staande te blijven binnen en een bijdrage te leveren aan deze wereld.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De eerste nieuwe bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel is (D.V.) op zaterdag 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en een fijne zomer gewenst,
Daulat Rosdorff

 

5 juni 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met corona gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 19 juni 2021 niet door. In plaats daarvan vindt weer een digitale bijeenkomst plaats en hopen wij u daar te ontmoeten. Wij houden u op de hoogte.

De beste manier om plotselinge uitbarstingen van emoties onder controle te krijgen, is door de gewoonte te ontwikkelen om de wilskracht plotseling en snel uit te oefenen. Als je boosheid, jaloezie, haat, vooroordelen of enige andere bitterheid beantwoordt, houd je de vlam van die emotie brandend. Het is precies hetzelfde als wanneer iemand de liefde levend houdt in het hart van een ander door steeds een beetje genegenheid en liefde toe te voegen. Als je het achterhoudt, zal het uitdoven, want er is niets om het te stimuleren. Wanneer een persoon altijd beledigd is of wanneer hij ‘dit of dat’ niet leuk vindt, houdt hij het vuur brandend, terwijl als je er langsloopt, glimlacht en je jezelf erboven verheft, het uit zal gaan, want dan heeft het geen voedsel meer om te leven.¹ De kenmerken van het Element Vuur zijn dus zowel verwoestend als reinigend (met Licht).

 De wilskracht speelt een grote rol bij de vorming van het karakter en deze wilskracht wordt zwak, wanneer iemand toegeeft aan elke kleine neiging, lust of gril, die bij hem opkomt. Wanneer iemand hiertegen echter strijdt, leert hij met zichzelf te strijden, waardoor hij wilskracht ontwikkelt. Wanneer eenmaal iemands lusten, grillen en neigingen sterker zijn geworden dan zijn wilskracht, ervaart hij dat er binnen in hem vele vijanden huizen, die moeilijk te bestrijden zijn. Want wanneer zij sterk zijn, dulden zij geen tegenwerking van de wilskracht. Als er zoiets bestaat als zelfverloochening, bestaat deze in versterking van de wilskracht; door haar te beoefenen verkrijgt men langzamerhand een macht, die meesterschap over zichzelf kan worden genoemd. Bij de kleine dingen van het dagelijks leven verwaarloost men deze overweging, omdat men denkt: dit zijn mijn neigingen, mijn grillen, mijn lusten; door hen te eerbiedigen, eerbiedig ik mijzelf, door op hen acht te slaan, sla ik op mijzelf acht. Men vergeet daarbij dat wat men ‘mijzelf’ noemt, niet iemands ‘zelf’ is; slechts dát wat in iemand wil, is ‘hijzelf’. Daarom staat in het christelijk gebed: “Uw wil geschiede”, wat betekent: Uw wil, wanneer hij door mij werkt; met andere woorden: Mijn wil, die Uw wil is geschiede! De waan, waarbij men wat men bezit met zijn ‘zelf’ verwisselt, veroorzaakt alle zelfbegoocheling en houdt de mens van zelfverwezenlijking af.

Het leven is een voortdurende strijd. De mens worstelt met uiterlijke dingen en geeft daardoor de vijanden, die in hem zelf bestaan een kans. Daarom moet men in het leven beginnen met vrede te sluiten met de wereld buiten zich, om zich zodoende voor te bereiden op de strijd in eigen innerlijk. Wanneer daar eenmaal vrede is gesloten, zal men voldoende sterkte en kracht verkrijgen voor de levensstrijd in en buiten zich. Medelijden met zichzelf is de ergste soort armoede. Wanneer iemand op een medelijdende toon van zichzelf zegt: “Ik ben …”, dan heeft hij reeds, vóór hij iets verder gezegd heeft, dat wat hij is tot de helft teruggebracht, wat hij dan verder zegt, vernietigt hem volkomen, tot er niets meer van hem over is. Er is zoveel in de wereld, waarmee wij medelijden kunnen hebben en waarmee wij ook terecht medelijden moeten hebben. Maar als wij voortdurend door ons eigen ‘ik’ in beslag worden genomen, blijft er geen tijd over om onze aandacht aan anderen in de wereld te schenken. Het leven is een lange reis en hoe verder wij ons ‘ik’ achter ons hebben gelaten, hoe meer wij het doel zijn genaderd. Waarlijk, wanneer het onware ik verdwijnt, ontdekt men het ware ik.² Tijdens het onderdeel Wervelen in het Elementen Ritueel laten wij alle eigenschappen van de 5 Elementen los en openen ons voor het Goddelijk Licht.

¹ Khan, H.I., Vol. 12, The Divinity of the Human Soul, Wealth, Mastery (2), p. 91 (Indian version); ² Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid, Wilskracht, 1982

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn (D.V.) op zaterdag 19 juni 2021 digitaal van 14.00 tot 15.00 uur en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com. 

Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling,
Daulat Rosdorff

5 mei 2021

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In verband met corona gaat de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel op zaterdag 19 juni 2021 niet door. In plaats daarvan vindt weer een digitale bijeenkomst plaats en hopen wij u daar te ontmoeten. Wij houden u op de hoogte.

Pas hoorde ik een gezang, dat velen in deze tijd echt moed en hoop kan geven:

 1. Wat de toekomst brengen moge,

  mij geleidt des Heren hand;

  moedig sla ik dus de ogen

  naar het onbekende land.

  Leer mij volgen zonder vragen;

  Vader, wat Gij doet is goed!

  Leer mij slechts het heden dragen

  met een rustig, kalme moed!

 1. Heer, ik wil uw liefde loven,

  al begrijpt mijn ziel U niet.

  Zalig hij, die durft geloven,

  ook wanneer het oog niet ziet.

  Schijnen mij uw wegen duister,

  zie, ik vraag U niet: waarom?

  Eenmaal zie ik al uw luister,

  als ik in uw hemel kom!

 1. Laat mij niet mijn lot beslissen:

  zo ik mocht ik durfde niet.

  Ach, hoe zou ik mij vergissen,

  als Gij mij de keuze liet!

  Wil mij als een kind behand'len,

  dat alleen de weg niet vindt:

  neem mijn hand in uwe handen

  en geleid mij als een kind.

 1. Waar de weg mij brengen moge,

  aan des Vaders trouwe hand,

  loop ik met gesloten ogen

  naar het onbekende land.¹

In zijn boek ‘Kosmische taal’ spreekt Hazrat Inayat Khan over het verband tussen gedachten en de Elementen. Gedachten, verbeeldingen en gevoelens kunnen gekoppeld worden aan de verschillende kleuren van de Elementen. “De kleur van een gedachte komt overeen met de toestand van de geest. Het toont het Element waartoe de gedachte behoort; of de gedachte tot het Element Vuur, het Water Element of het Aarde Element behoort. Dit betekent dat het het gevoel is dat achter de gedachte zit, dat zijn kleur eromheen produceert als een atmosfeer die hem omringt. De kleur is dat wat de gedachte omgeeft, het is de atmosfeer van de gedachte, en dit is in overeenstemming met het Element dat bij die gedachte hoort.

Een gedachte die verband houdt met aardse winst is van het Element Aarde; een gedachte van liefde en genegenheid vertegenwoordigt het Water Element, het verspreidt sympathie; een gedachte aan wraak en vernietiging, pijn en kwaad staat voor Vuur; een gedachte van enthousiasme, moed, hoop en ambitie staat voor Lucht; een gedachte aan afzondering, eenzaamheid, rust en vrede vertegenwoordigt Ether. Dit zijn de overheersende kenmerken van het denken in verband met de vijf Elementen.²” Met name een beetje ‘Lucht’ in je hoofd (van bevrijding) wens ik jullie toe de komende tijd, want: “Wanneer men het leven vanuit een hoopvolle levenshouding en met een optimistische blik kan bezien, zal dit iemand de macht geven wat verkeerd is ten goede te wenden en licht te brengen waar diepe duisternis heerst.³”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. De nieuwe bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel zijn (D.V.) op zaterdag 19 juni 2021 digitaal van 14.00 tot 15.00 uur en 16 oktober 2021 van 14.00 uur (aanvang) tot 17:30 uur in de Universel Murad Hassil (inclusief helpen opruimen). Inloop vanaf 13:45 uur. Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.Dat wij door het Elementen Ritueel de Elementen in onszelf leren kennen en beheersen.
Hartelijke groeten en keep safe/on smiling,
Daulat Rosdorff

¹ Gezang 293, Liedboek voor de Kerken 1973, https://www.youtube.com/watch?v=Ft3a943Do-A; ² Khan, H.I., Vol. 2, Cosmic Language, The Form of Thought; ³ Khan, H.I., Karakter en Persoonlijkheid, 1982