header

Pagina overzicht

   altaar

 

Teksten uit de Heilige Geschriften van de mensheid; de onderstaande teksten worden gelezen tijdens de Universele Eredienst op 26 september 2021

Spreker: Purana Giezeman

Thema: 

er is één religie, het zonder afwijken voortgaan  in de juiste richting naar het ideaal, dat de vervulling is van het  levensdoel van iedere ziel (4eSoefigedachte) 

 

 

Hindoeïsme

  

  

Hindoe geschrift

Bhagawad Gita:

Niet door onthouding van handelen verkrijgt men bevrijding van  werken, en niet door het al te verzaken bereikt men volkomenheid! 

Volbreng steeds de voorkomende plicht, maar zonder gehecht heid, want wie zonder gehechtheid zijn plicht vervult, die bereikt  het hoogste.” 

Mij zul je alle werken wijden, het hart op de hoogste Atman  gericht. Zo vrij van verwachting en ik-zucht kun je zonder  bekommernis strijden. Wie altijd dit voorschrift van mij  opvolgen, vol vertrouwen, zonder weerbarstig te zijn, die  worden bevrijd van hun werken.  

Beter is het eigen levensplicht ook onvolkomen te vervullen, dan  die van een ander met goed gevolg; ja het is beter aan de  vervulling van eigen plicht ten onder te gaan. 

Zich aan de plicht van anderen te wijden brengt gevaar.

         

Boeddhisme

 

 

 

  

Boeddhistisch Geschrift.

    

Evangelie van Boedda:

En Boeddha antwoordde: “De zaligheid van een godsdienstig leven  is bereikbaar voor ieder, die het edele achtvoudige pad bewandelt.

Hij die aan rijkdommen hangt, doet beter die weg te werpen dan  toe te laten dat zijn hart erdoor vergiftigd wordt; doch hij, die niet  aan rijkdom hangt en schatten bezittend, ze goed gebruikt, zal tot  zegen zijn voor zijn medewezens. 

                                                        

 

Zarathustra

 

 

 

 

Zoroastrisch Geschrift:  

 

Gatha’s:

Bevoorrecht is een ieder, die van 's Heren wege is begiftigd met  volmaaktheid en onsterfelijkheid!  

Alle goede wegen leiden tot de heer. 

Een ieder bewandele die weg, die bij zijn aanleg past. Aan de Heer vrage men doorzettingsvermogen en doortastendheid.  Dat vraag ook ik U, Heer, want verwezenlijken wil ik de waarheid. Schenk mij daarom volharding door de kracht van Uw Geest. Lichtende machten van het universum, staat gij ons bij.  

Uw energieën zijn als een vloeiende lichtstroom in de duisternis.  Zij verlenen aan ons leven die glans der waarheid, die in der tijden  nacht niet zal uitdoven. 

                                           

 

 

Jodendom

   

 

 

 

Joods Geschrift

 

1 Kronieken:

Welnu, mijn zoon, moge de Heer je terzijde staan, zodat je zult  slagen en voor de Heer, je God, een tempel zult bouwen zoals Hij  over jou heeft voorzegd. Ik hoop dan ook dat de Heer je verstand  en inzicht zal schenken zodat je, wanneer Hij je over Israël  aanstelt, de wetten van de Heer, je God, zult naleven.

Wanneer je  je houdt aan de bepalingen en regels die de Heer met betrekking  tot Israël aan zijn dienaar Mozes heeft opgedragen, zul je zeker  slagen. Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets  weerhouden of ontmoedigen. 

  

 

 

Christendom 

  

 

 

 

Christelijk geschrift:

 

Matteüs:

Het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich  riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een  gaf hij vijf talenten, aan een ander twee, en aan nog een ander  één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. 

Meteen ging de man die vijf talenten had ontvangen op weg om er  handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talenten bij. 

Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er  twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld  van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 

 

 

                                                                                                                                 

Islam

 

 

Geschrift van de ISLAM

   

Koran:

In de naam van God, de Genadige, de Weldadige. 

O mens, waarlijk, eeuwig ga je zwoegend naar je Heer toe, — moeizaam zwoegend — maar dan zul je Hem ontmoeten.

 

Dus waarlijk, Bij iedere moeilijkheid is er verlichting. Waarlijk, Bij iedere moeilijkheid is er verlichting

 

 

logo

 

 Soefisme (Gayan, Vadan, Nirtan)

 

Soefi geschrift

 

 Gayan :

Religie bestaat niet in het uitvoeren van een ceremonie of een  ritueel; ware religie is het gevoel voor de zin van plicht.  

Waarlijk, de mens die de religie beleeft door zijn leven in de we reld, is vroom.  

Van alle richtingen van vooruitgang is het ideaal het kompas dat  de weg toont. 

Je moet het ideaal in jezelf vinden. Alleen het ideaal dat je zelf  maakt, blijkt duurzaam en waar te Zijn.  

Om ons ideaal te kunnen bereiken, moeten wij ons eerst bewust  worden van onze fouten, en vervolgens proberen ons te beteren  in het vaste vertrouwen dat we kunnen veranderen. 

Wie zijn levensdoel duidelijk voor zich ziet, Is reeds op weg.  

De duivel komt in de fraaiste vermomming om het hoogste ideaal  van de mens aan het gezicht te onttrekken.  

Het ideaal is het middel, maar het bereiken ervan het doel. Geestelijke bereiking is het ware doel van iedere ziel.