header

Pagina overzicht

 

Wat is Universeel Soefisme

 

Over de Soefi beweging 

De Soefi Beweging is de Nederlandse afdeling van de International Sufi Movement die in 1917 is opgericht op initiatief van de mysticus Hazrat Inayat Khan. Het universeel soefisme van de Beweging kent drie doelstellingen. Deze richten zich op het ontdekken van het licht en de kracht die verborgen zijn in de mens en in religie, en het bevorderen van eenheid in de wereld. Basis daarvoor zijn de tien soefi-gedachten die de eenheid verwoorden van al wat is. Deze idealen en overtuigingen zijn ook terug te vinden in het soefisymbool.

 

De drie doelstellingen van het soefisme

altaarHet verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid, zodat de vooroordelen van geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf zullen wegvallen, het menselijk hart vervuld is van liefde, en alle haat die door onderscheid en verschillen wordt veroorzaakt, kan worden uitgeroeid.

Het ontdekken van het licht en de kracht die in de mens verborgen zijn, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gewoonten en geloofsovertuigingen.

002Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld - het Oosten en het Westen - dichter tot elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de universele broeder/zusterschap vanzelf kan ontstaan en de mens zijn medemens kan ontmoeten, voorbij de enge grenzen van natie en ras.
 

De tien soefi-gedachten

  1. Er is één God, de eeuwige, het enige Wezen; niets anders bestaat dan God.
  2. Er is één Meester, de leidende geest van alle zielen, die voortdurend alle volgelingen naar het licht voert.
  3. Er is één heilig boek, het heilige boek van de natuur, dat waarlijk alle lezers kan verlichten.
  4. Er is één religie, de onafgebroken voortgang in de richting van het ideaal dat het levensdoel van iedere ziel vervult
  5. Er is één wet, de wet van wederkerigheid, die kan worden nageleefd door een onzelfzuchtig geweten tezamen met een ontwaakt rechtvaardigheidsgevoel.
  6. Er is één broederschap, de menselijke broeder- en zusterschap die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het ouderschap van God.
  7. Er is één moreel uitgangspunt, de liefde die voortkomt uit zelfverloochening en opbloeit in goede daden.
  8. Er is één object van verheerlijking, de schoonheid die het hart van de vereerder door alles heen opheft van het geziene naar het ongeziene.
  9. Er is één waarheid, de ware kennis van ons innerlijke en uiterlijke wezen, die de essentie is van alle wijsheid.
  10. Er is één pad, de uitwissing van het onware in het ware ego, die de mens leidt naar onsterfelijkheid, waarin alle volmaaktheid te vinden is.

 

Het soefisymbool

Het symbool van de Soefi Beweging is een hart met vleugels. Het hart is de verbinding tussen ziel en lichaam, een medium tussen geest en stof. De vleugels staan voor de gelijkmoedigheid en onafhankelijkheid waarmee we uit kunnen stijgen boven alle aardse verschillen om tot eenheid te komen.
 

betereheartenwings

 

De wassende maan in het hart staat voor ontvankelijkheid van het hart - zoals de maan het licht van de zon weerkaatst. De ster met de vijf punten verwijst naar het goddelijk licht, onze essentie. De betekenis van het symbool kan als volgt worden samengevat: Het hart dat ontvankelijk is voor het licht van God wordt bevrijd.

De soefitempel Universel Murad Hassil

m_muradhassilmooiDe Universel staat op de plaats waar Inayat Khan een bijzondere ervaring had tijdens de zomerschool van 1922. Hij zegende de plek en gaf die de naam Murad Hassil, wat 'wens vervuld' betekent. Hij zei zijn leerlingen dat een ieder die met open hart daar een gebed zou uitspreken, een zegen zou kunnen ervaren. De tempel staat er als een baken voor de wijde omgeving, waar universele erediensten en andere bijeenkomsten worden gehouden.
De Universel, ontworpen door de Nederlandse architect prof. ir. S.J. van Embden, is een gemeentelijke tempel, een combinatie van oosterse religies.