header

Pagina overzicht

 3 Eredienst1

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

Universele erediensten van 11.00-12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats. Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg. In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)
Lokatie: Huize het Oosten (Maçonnieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.
(Let op : Alleen op 29 maart 2020 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven)

De aanstaande Eredienst is op zondag 26 januari 2020 van 11.00-12.00 uur.

Spreker: Rabia Molendijk
Onderwerp: "Tijd: een kostbaar geschenk"

De dienst is voor iedereen toegankelijk; voor kinderen is er een eigen activiteit.

Wees na de koffie ook welkom om een hapje mee te eten. 

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:

Hindoe geschrift: Bhagavad Gita

Het zal nooit sterven; evenmin kan Het, eens geweest zijnde , ooit ophouden te zijn; ongeboren, eeuwig , altijd blijvend en toch zeer oud, sterft het Zelf niet wanneer het lichaam sterft.
Zoals de ziel in dit lichaam kindertijd, jeugd en ouderdom ervaart, zo gaat zij tenslotte in een ander
lichaam over. De wijzen laten zich daar niet door misleiden

 

Boeddhistisch geschrift: Dhammapada, canto 8

Een levensdag van een arhat, die deugdzaam is en contemplatief, is beter dan honderd levensjaren van
iemand, die losbandig is en zijn denken niet onder controle heeft.
In hem die altijd toegewijd is en ouderen respecteert nemen vier dingen toe: levensduur, schoonheid,
geluk en kracht.
Een enkele levensdag van iemand die de onsterfelijke bewustzijnstoestand ervaart, is beter dan honderd
jaar te leven zonder die bewustzijnstoestand te ervaren.

 

Zoroastrisch geschrift: Gathas van Zarathoestra, Yasna 50

Heer, leer ons, ons niet blind te staren op tijdelijk bezit en op aardse welvaart
Leer ons in te zien, dat er voor ons, die zich geheel op u verlaten,
Een weidser perspectief is weggelegd,
Dat wij een het onvergankelijke licht zullen aanschouwen
En wonen in uw eeuwig vaderland.
Leer ons in te zien, dat al uw lichtende machten eeuwig zijn: uw gerechtigheid, de stroom van uw zuiver
denken en uw waarheid,
Dat zij altijd geweest zijn, en nu zijn, en in de eeuwen der eeuwen zullen zijn,
Maar dat de machten der duisternis: de leugen, het bedrog, de verblindheid,
Uit onwezenlijke potenties zijn ontstaan en daarin eens weer zullen oplossen.

 

Joods geschrift: Psalm 90, Prediker, Job

Nog voor de bergen waren geboren, voor U aarde en land had gebaard. U bent , o, God van eeuwigheid
tot eeuwigheid. (Psalm 90)
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
Een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien
en een tijd om weg te gooien
een tijd om te scheuren en
een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken. (Prediker)


Zie, hoe groot God is, buiten elke begrip, het getal van Zijn jaren is ontelbaar (Job, 36:26)

 

Christelijk geschrift: Korintiers 1:13

Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik
volwassen geworden ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog
beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde,
deze drie maar de grootste is de liefde.

 

Geschrift van de Islam: Soera 42 en Soera 93

Wat jullie ook gegeven is, het is het genot van het tegenwoordige leven, maar wat van God komt is
beter en blijvender voor hen die geloven en hun vertrouwen op hun Heer stellen. (Soera 42:36)
Bij het morgenlicht. Bij de nacht wanneer het stil is. Uw Heer heeft u niet verlaten, noch teruggestoten.
En het latere leven is waarlijk beter voor u dan het eerste. Hij zal u waarlijk gaven schenken, zodat u
voldaan bent. Heeft Hij u niet gevonden als dwalende en u recht geleid? En u gevonden als
hulpbehoevende en u rijk gemaakt? De wees dus, onderdruk hem niet; en de smekende stoot hem niet
af; en de weldaad van uw heer spreek daarvan. (Soera 93)

 

Gayan, Vadan, Nirtan

Als een bedachtzaam iemand,
Die bij iedere stap die hij doet nadenkt,
Al gevaar loopt te vallen,
Wat zijn de gevaren dan wel niet
Voor een onbedachtzaam mens

De ziel kent geen geboorte of dood,
Geen einde of begin.
Zonde deert haar niet,
Deugdzaamheid strekt haar niet tot eer.
Zij heeft altijd bestaan en zal er altijd zijn,
De rest is omhulsel, een lampenkap over het licht

Voor alles is een tijd,
Dus ook voor de ontplooiing van de ziel.
Maar het tijdsbestek
Waarin deze zich voltrekt,
Hangt af van de snelheid
Waarmee de mens vorderingen maakt.