header

Pagina overzicht

 3 Eredienst1

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

Universele erediensten van 11.00-12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats. Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg. In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)
Lokatie: Huize het Oosten (Maçonnieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.
(Let op : Alleen op 29 maart 2020 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven)

De aanstaande Eredienst is op zondag 27 oktober  2019 van 11.00-12.00 uur.  Denk aan ingaan van Wintertijd.
Spreker : Shakti v.d. Vliet - Hollmannova
Thema is : "Loslaten in de tijd¨.


Verwijzingen naar verschillende geschriften:

 

Hindoe geschrift: de Upanishad

Leid mij van dood naar leven, van leugen naar waarheid,
van wanhoop naar hoop, van angst naar vertrouwen, van haat naar liefde. Laat vrede ons hart vervullen, onze wereld, het universum.
Vrede, vrede vrede.... Aum Shanti....
Rig Veda
God maakt dat de rivieren stromen.
Ze raken niet vermoeid en stoppen niet met stromen.
Moge de rivier van mijn leven in de zee van liefde stromen die de Heer is. Moge ik alle hindernissen in mijn leven overwinnen.
Moge de draad van mijn lied niet afgesneden worden
voordat mijn leven in de zee van liefde opgaat.

 

Boeddhistisch geschrift: Dhammapada

Een rustige geest observeert alleen wat is.
Een verstilde geest is als een kasteel, dat niet verdedigd hoeft te worden. Een verstilde geest leidt tot een vredig leven.
Geluk volgt deze geest als een altijd aanwezige schaduw...
Een moment van stilte is beter dan duizend woorden van wijsheid...

 

Zoroastrisch geschrift: Gatha's van Zarathoestra, Yasna 47

Leen uw oor aan de inspiraties van de Heilige Geest:
spreek de woorden, die Hij u gebiedt te zeggen;
volbreng de daden, waartoe Hij u aanzet;
dan zal uw denken in volkomen harmonie zijn met de kosmische orde, en zult u ontdekken, dat de Heer de enige drager van deze orde is. Want, Heer, Gij zijt het, uit wie de Heilige Geest is voortgekomen.

De Heilige Geest is Uw innerlijk aspect,
zoals de wereld uw uiterlijk aspect is:
dezelfde wereld, die Gij hebt getooid met bloeiende landouwen. De wijze weet, dat uw uiterlijk en uw innerlijk aspect
in een onafscheidelijke eenheid zijn verbonden.

 

Joods geschrift: Prediker 3: 1 - 8

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren, en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,

een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.

Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

 

Christelijk geschrift: Paulus aan de Efeziërs (5:1-2, 8-14)

Weest navolgers van God, zoals het geliefde kinderen past.
Leidt een leven van liefde naar het voorbeeld van Christus, die ons heeft bemind. Eens was u duisternis, nu bent u licht door uw gemeenschap met de Heer.
Leeft dan ook als kinderen van het licht,
en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt, brengt het liever aan het licht...
Alles wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid.
En alles wat verhelderd wordt, is zelf 'licht' geworden.

 

Geschrift van de Islam: Jalal ad-Din Rumi "Van dag tot dag"

Je bent de kopie van een goddelijke brief
Je bent de weerspiegeling van koninklijke schoonheid. Buiten jou is er niets in dit heelal.
Zoek alles in jezelf – je kunt zijn wat je wilt. (23 juni)

Hij alleen heeft het recht om te breken,
want Hij alleen bezit de macht om op te bouwen.
Hij die weet, hoe je alles aan elkaar moet naaien, weet hoe je stuk moet trekken. Wat hij ook verhandeld, Hij koopt iets beters voor terug.
Hij legt het huis in puin en maakt het in een oogwenk beter bewoonbaar
dan voorheen. (3 november)

 

Vadan, de Beker van Saki en Aforismen

~ Rijkdom en macht kunnen verloren gaan, omdat ze buiten ons zijn, slechts dat wat in ons is, kunnen we ons eigen noemen.

~ Alles wat men vasthoudt wordt bewaard; alles wat men laat gaan, vervluchtigt....

~ Alle namen en vormen zijn de gewaden en bedekkingen waaronder het ene leven is verborgen.

~ Ware vrijheid is in onszelf.
Wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt; Overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op aarde.

~ Wanneer een wens een voortdurende gedachte wordt, is zijn vervulling verzekerd.

~ Voor geestelijke bereiking moeten twee wateren overgestoken worden: de zee van gehechtheid
en de oceaan van ongehechtheid.