header

Pagina overzicht

 

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

                                                               

Universele erediensten van 11.00-12.00uur.

Op basis van de verschillende geschriften vindt een korte lezing plaats.

Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af.

De diensten zijn voor iedereen toegankelijk.


Er zijn twee vormen van eredienst:  De formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld.  
Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring.
De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg.


In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 6 formeel en 4 informeel.
De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)

Lokatie: Huize het Oosten (Maconieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

(Let op : Alleen op 31 maart 2019 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven)

 

De aanstaande Eredienst is op zondag 30 juni 2019 van 11.00-12.00 uur.

Lokatie : Huize het Oosten

Spreker : Sikander van der Vliet     Thema is : "Ontmoeten zonder maskers"

 

Verwijzingen naar verschillende geschriften:

Hindoe geschrift

Altijd tevreden, evenwichtig, zelfbeheerst, resoluut;
hij die zijn geest en zijn verstand aan Mij heeft opgedragen, zo’n aan Mij toegewijde leerling is Mij dierbaar.

Hij die door Yoga tot harmonie is gebracht,
Die zuiver is, die zijn zinnen en zijn persoonlijke zelf overwonnen heeft,
die zijn hoogste Zelf gerealiseerd heeft als het Zelf van allen, zulk een mens is niet gebonden door zijn handelingen,
zelfs al handelt hij.

Alleen een evenwichtig mens wiens ziel onbewogen is door wisselend gebeuren, die vreugde en pijn gelijkmoedig aanvaardt, is geschikt voor onsterfelijkheid

 

Boeddhistisch geschrift

Want de wet van oorzaak en gevolg geldt voor allen gelijkelijk, zonder uitzonderingen. Maar in de dingen, die veranderen, ligt de waarheid verscholen.
De Waarheid maakt de dingen wezenlijk.
De Waarheid is het blijvende in het veranderlijke.

En de waarheid verlangt aan het licht te komen; de Waarheid verlangt bewust te worden;
de Waarheid tracht zichzelf te kennen...

Nu werd ten laatste een plaats gevonden, waar de Waarheid in al haar heerlijkheid kon wonen, deze plaats is de ziel der mensheid.
Boeddha, o Gezegende, o Heilige, o Volmaakte, gij hebt de waarheid geopenbaard, en de Waarheid is op aarde verschenen, en het koninkrijk der Waarheid is op aarde gesticht. 

***
De verlichte kluizenaar trekt zich terug in de stad;
De onvolkomen kluizenaar trekt zich terug in de bergen.

 

Zoroastrisch geschrift

Bevrijd mij van alle zaken die onwezenlijk zijn, opdat ik door niets geremd worde op de weg die leidt naar uw gerechtigheid.

***
Mogen banden van onvergankelijke trouw mij aan U verbinden. En mogen deze banden beklijven door mijn onuitputtelijk verlangen naar het Goede. Schenk mij uw aanwezigheid. Ja, schenk uw nabijheid aan allen. 

 

Joods geschrift

Ik zal oprecht spreken, vanuit mijn hart,
Ik zal met een eerlijk oordeel komen
De Geest van God heeft mij gemaakt,
De adem van de Almachtige doet mij leven. Als je daartoe in staat bent, antwoord mij; Maak je klaar voor de strijd, stel je te weer. Voor God zijn wij elkaars gelijken,

Jij bent net als ik uit leem gevormd.

 

Christelijk geschrift

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.

 

Geschrift van de Islam

Hij schenkt wijsheid aan wie Hij wil
en wie wijsheid is geschonken is inderdaad overvloedig begiftigd en niemand trekt er lering uit, behalve zij, die begrip hebben.
En alles wat gij geeft en elke gelofte, die gij aflegt,
voorzeker Allah weet het;
er is geen hulp voor de onrechtvaardigen.

Maar degenen wier gezicht verlicht zal zijn, dezen zullen Allah’s barmhartigheid smaken; daarin zullen zij verblijven. Dit zijn de tekenen van Allah welke wij u naar waarheid voordragen; Allah wenst de werelden geen kwaad toe. En aan Allah behoort al hetgeen in de hemelen en al hetgeen op aarde is en tot Allah worden alle dingen teruggebracht.

En gedenkt Allah's gunst aan u en het verbond dat Hij met u sloot, toen gij zei: "Wij horen en wij gehoorzamen." En vreest Allah. Voorzeker, Allah weet goed, wat in uw innerlijk is.

 

Gayan, Vadan, Nirtan

De wijzen, wat hun geloof ook was,
Zijn altijd in staat geweest elkaar te benaderen
Buiten de gebondenheden van de uiterlijke vormen en conventies Die nodig en natuurlijk zijn voor het menselijk leven,
Maar niettemin de mensheid scheiden.

Ware vrijheid is in onszelf, wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt; overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op aarde.

De bron van de verwezenlijking van de Waarheid Is binnen in de mens: hijzelf is het voorwerp
Van zijn verwezenlijking

 

 

 

 

 

 


 
 
---