header

Pagina overzicht

 3 Eredienst1

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

Universele erediensten van 11.00-12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats. Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg. In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)
Lokatie: Huize het Oosten (Maçonnieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.
(Let op : Alleen op 29 maart 2020 in de Woudkapel, Beethovenlaan 21, Bilthoven)

De aanstaande Eredienst is op zondag 24 november  2019 van 11.00-12.00 uur.
Spreker : Zubin van de Besselaar
Thema is : “Overgave”


Verwijzingen naar verschillende geschriften:

Hindoe geschrift
Doch zijn ware natuur is vrij van begeerte, vrij van kwaad, vrij van vrees. Zoals een man in de armen van
zijn geliefde vrouw, alles wat buiten, alles wat binnen is vergeet, zo vergeet de mens in de armen van
het wetende zelf, alles wat buiten, alles wat binnen is, want daar zijn alle begeerten bevredigd. Daar
komt het Zelf zijn enige begeerte, die geen begeerte is, het verdriet te boven.

Boeddhistisch geschrift
Ik heb de diepste waarheid erkend welke verheven is en vrede schenkt maar moeilijk te verstaan is. De
wereldse mens zal de leer niet verstaan want geluk is voor hem is alleen te vinden in het kleine zelf en
de zaligheid die ligt in de volmaakte overgave aan de Waarheid is voor hem onverstaanbaar.
Gelukzaligheid is de bevrijding van de boosheid, de afwezigheid van begeerte en het verlies van alle
trots die voortkomt uit het ego.

Zoroastrisch geschrift
In diepe deemoed strek ik mijn handen uit naar U ,Heer
Gij zijt een diamant met oneindig veel facetten
Daar is eerst uw Heilige Geest
Die inspireert onze woorden en daden
Daar is voorts Hij die de drager is van de kosmische orde
Die evenwicht en gelijkmatigheid brengt in de onrustige stroom van onze gedachten
Die deze stroom doet uitmonden in het kristallen meer der hemelse gezindheid.

Joods geschrift
Nu sprak Job tot de Heer:
Inderdaad u kunt alles, voor u is niets onuitvoerbaar
Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen?
En ik maar spreken, zonder iets te weten, over wonderlijke dingen die ik niet begreep
En dan nog in de trant van : luister ik zal spreken
Ik stel vragen probeer ze eens te antwoorden
Alleen van horen zeggen kende ik u
Nu heb ik u gezien met eigen ogen
Alles herroep ik , over alles heb ik spijt, zittend in stof en as.

Christelijk geschrift
En toen ging Jezus met hen naar een plek die Getsemane genoemd wordt en Hij zei tegen zijn leerlingen:
“ga hier zitten terwijl ik daar gaan bidden”. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich
mee en begon onrustig te worden. Toen zei Hij tegen hen “ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf
waak met Mij. Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: “Mijn vader als het mogelijk is laat
deze beker dan aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals ik wil maar zoals u wilt.
 
Geschrift van de Islam
Terwijl Abraham samen met Ismaël de grondslagen van het huis legde, de Kaäba in Mekka, zei hij:
“Neem het van ons aan. Waarlijk Gij zijt de horende en de wetende. Maak ons beiden tot
overgegevenen aan U en ons nageslacht, en aan U overgegeven gemeenschap.
En toen zei zijn heer tot hem : “Geef u over” zei hij :”ik ben nu overgegeven aan de Heer van de
werelden”. En Abraham droeg het zijn zonen op en evenzo Jacob zeggend: “ Zonen, God heeft voor u
een religie uit gekozen. Dus mogen jullie nooit sterven, behalve als mensen die zich hebben
overgegeven”.

Gayan
Iedereen geeft zich gewillig aan schoonheid,
onwillig aan macht.

Als de persoonlijkheid van de kunstenaar opgaat in zijn kunst
wordt hij zelf tot kunst.

Toen ik negens gehoor vond klopte ik aan uw poort.
En u gaf meteen gehoor aan de roep van mijn gebroken hart.
Het hart is Gods poort, wie aanklopt vindt meteen gehoor

Geef ons alles wat je hebt
dan geven Wij je alles wat Wij bezitten

De mens legt zijn ziel in alles wat hij doet.

De waarde van het offer ligt in de gewilligheid waarmee het wordt gebracht.