header

Pagina overzicht

 3 Eredienst1

Voor een soefi is waarheid de enig ware religie.
Hij ziet die als een zee.

Voor hem zijn alle geloofsovertuigingen golven van die zee.

Hazrat Inayat Khan

Universele erediensten van 11.00-12.00 uur.
Met de Universele Eredienst wordt de eenheid van religieuze idealen aanschouwelijk en ervaarbaar gemaakt.
Rond een vooraf gekozen thema, geënt op het dagelijkse leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies. Op basis van deze teksten vindt een toespraak plaats. Tijdens de dienst wisselen spreken, stilte en muziek elkaar af. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk, voor kinderen is er een eigen activiteit.

Er zijn twee vormen van eredienst: de formele dienst en de informele dienst.

Bij de formele dienst is een altaar opgesteld. Voor iedere religie wordt een kaars aangestoken als symbool van het licht dat deze religie aan de wereld brengt.

Een informele dienst heeft geen altaar en de aanwezigen zitten in een kring. De kring symboliseert dat wij allemaal, waar we ons ook bevinden op onze innerlijke reis, gelijkwaardig zijn aan elkaar en elkaar nodig hebben op onze weg. In ons centrum houden wij 10 diensten per jaar, waarvan 5 formeel en 5 informeel. De erediensten zijn altijd op zondag van 11.00 - 12.00 uur

Datum: Laatste zondag van de maand (in juli en augustus is er geen dienst)
Lokatie: Huize het Oosten (Maçonnieke ruimte, volg bordjes : Soefidienst), Jan Steenlaan 25 in Bilthoven.

De diensten zijn voor iedereen toegankelijk; voor kinderen is er een eigen activiteit.

 

De diensten zijn afgelast vanwege de corona crisis.

Op 31 mei vindt de dienst plaats via Zoom. Het thema is Vrijheid en de spreker is Jamila Betten.

Je bent van harte welkom de link aan te vragen bij Martin van der Graaff: m.vandergraaff@ziggo.nl

 

Als alternatief kun je via de mail eind van elke maand een link ontvangen voor korte soefiviering.

Als je dat wilt, laat het Martin van der Graaff weten (m.vandergraaff@ziggo.nl).

 

We hopen dat de dienst van zondag 28 juni wel kan plaatsvinden en anders kun je die volgen via Zoom.

Spreker is dan Rama Lieftink.

 

Ivm de dienst op 31 mei ziet u hieronder de verwijzingen naar verschillende geschriften :

Hindoe geschrift: Bhagavad Gita

Hij wiens denken vrij is van onrust en bezorgdheid in leed en smart, onberoerd in vreugde en genot, hij die vrij is van drift ,toorn en vrees: hij wordt een wijze en stabiel van denken genoemd. Hij die zonder egoïsme voortgaat op zijn pad komt tot vrede.
Hij die vrij is van de parel van tegenstellingen: oh machtig-armige Arjuna, hij zal gemakkelijk bevrijd worden van gebondenheid.

Hij door wie de wereld niet in verwarring wordt gebracht en die zelf niet in verwarring wordt gebracht door de wereld en bevrijd is van onrust, toorn en vrees, die is mij dierbaar.

- - - - -

Boeddhistisch geschrift: Het evangelie van Boeddha

De eerwaarde gedaante Sjramana zeide “Ga heen Siddhartha en vervul uw voornemen want gij zijt Bodhisattwa , de tot Boeddha uitverkorene; gij zijt bestemd de wereld te verlichten Toen staarde Siddhartha naar zijn schone vrouw en zijn geliefde zoon, en zijn hart was bedroefd. De smart der scheiding overmeesterde hem met kracht. Ofschoon zijn geest zo vastbesloten was dat niets, goed noch kwaad, zijn besluit kon schokken, kwamen de tranen overvloedig uit zijn ogen. En hij was niet in staat die stroom te stuiten of te onderdrukken. De prins scheurde zich weg met een manlijk hart, zijn gevoelens onderdrukkend zonder de herinnering te doven.

Zo verzaakte prins Siddharta de wereldse genoegens, deed afstand van zijn koninkrijk, verbrak alle banden en ging heen. Duisternis lag over de aarde , maar de sterren schitterden in de hemelen.

- - - - -

Zoroastrisch geschrift: Gathas van Zarathoestra

Leer ons wandelen op het pad van waarheid Heer; opdat wij het goede deel verkrijgen. Onderricht ons in alle zaken : Die welke wezenlijk en die welke onwezenlijk zijn. Bevrijd mij van al die zaken die onwezenlijk zijn. Opdat ik door niets geremd worde. Op de weg die leidt naar Uw gerechtigheid.
Uw heilig vuur, dat voort lekt op de brandstof der waarheid, betekent voor de juist ingestelde mens, vreugde, vrijheid en onbelemmerdheid.

- - - - -

Joods geschrift: Oude Testament, Spreuken, 5

Drink toch van je eigen bron, haal het water uit je eigen put. Anders stroomt het weg over straten, over pleinen. Het is er alleen voor jou, Geef het niet uit handen, Dan zal er zegen rusten op je bron, je zult je verheugen op de wijsheid.

- - - - -

Christelijk geschrift: Nieuwe testament, Petrus 2.15-17

Leef als vrije mensen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen, doch verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer.

- - - - -

Geschrift van de Islam: Koran

De waarheid is van jullie Heer: dus wie wil: laat hem geloven. En wie dat wil laat hem ongelovig zijn. Er is geen dwang in religie.
En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden.

Redetwisten jullie met ons over Allah? Terwijl hij onze Heer en jullie Heer is. Voor ons onze werken en voor jullie jullie werken.
Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.

- - - - -

Soefigeschrift: Gayan Vadan Nirtan

Ware vrijheid is in onszelf. Wanneer de ziel vrij is, is er niets in de wereld dat ons bindt. Overal vinden we dan vrijheid, zowel in de hemel als op aarde.

Alles waarnaar wij verlangen, berooft het hart van zijn vrijheid.
Het pad van vrijheid voert tot gevangenschap. De weg van discipline leidt tot vrijheid . Je slaagt, als vrije wil en omstandigheden hand in hand gaan.

- - - - -