header

Tekst van de maand september 2018 

In deze brief willen we aandacht geven aan de Healing bijeenkomst in de Zomerschool op 29 juli.

Zoals een aantal van jullie weten was Shakti Genn vanwege familieomstandigheden verhinderd.  

Pir Nawab heeft daarom de Healing Ceremonie geleid. Ongeveer 70 mensen waren aanwezig.

Pir Nawab benadrukte in zijn inleiding het belang van het Healing werk in het Soefisme.

Niet alleen voor mensen op de healing lijst. Ook deelnemers aan de ceremonie ontvangen zegeningen.

Natuurlijk is het voor hen ook belangrijk om constant aandacht te geven en te werken aan de adem, concentratie en zuivering van het hart, zoals Murshid ons leert: Zui­ver­heid van hart is de enige voor­waarde die de inner­lijke stroom laat ontstaan. De zuiveren van hart schouwen die­per, ook al zeggen ze weinig. Ze hebben geen pretenties: wat ze weten, weten ze en wat ze niet weten, weten ze niet. De zui­veren maken alles zuiver want voor hen is alles zuiver. Hun aanwe­zigheid maakt alles zuiver.                                                                    Gatha Taqua Taharat 3.6

Pir Nawab liet ons ook ervaren hoe stiltes in het begin van de ceremonie verdiepend werken. Na de ceremonie was er een intieme en korte bijeenkomst in de Kapel voor leaders en deelnemers aan de Healing kringen.

In de ceremonie is de volgende tekst voorgelezen:

Zuiverheid van hart

Werkelijke zuiverheid wordt niet door uiterlijke afwas­singen ervaren en evenmin door boze gedachten ver van je te hou­den, maar door het hart vrij te houden van de gevoe­lens die het ritme van de "mind" ver­storen en zo de geest (spirit) in zijn tota­li­teit in ver­war­ring bren­gen. Gevoelens hebben een grotere kracht dan gedach­ten. Als boze gedachten monsters zijn, zijn slechte gevoe­lens demo­nen. Door gevoelens als het verlan­gen iemand van zijn rechten en bezittingen te beroven wordt je ge­est (spirit) zeer ver­stoord. Voor­dat zo'n gevoel in een daad wordt omge­zet, is het effect sterker dan wan­neer het in een daad wordt omge­zet, maar daarna is het effect het sterkst. Een leven, dat juist en eerlijk ge­leid wordt, heeft een inner­lijke strijd te leveren, maar voeg je er gevoe­lens aan toe die zijn rust versto­ren, dan vergroot je alleen maar je moei­lijk­heden waar  dan nooit een eind aan komt.

Zuiverheid van  hart moet niet als een deugd worden beschouwd maar als een noodzaak, een noodzaak niet alleen voor het wel­zijn van anderen, maar ook voor je eigen leven.

De ge­voe­lens die die zwakheid van hart tot stand bren­gen, nemen de kracht van de oogleden weg, de blik gaat naar beneden en de ogen kijken niet meer recht vooruit.

Niets ter wereld hoe kost­baar of zeld­zaam ook, kan dit verlies goed­ma­ken.

Het belang­rijkste wat je moet onthou­den, is, dat de ziel zuiver is  en dat ze een gebrek aan zuiverheid niet kan ver­dragen zonder zich rusteloos te voelen.

De geest (spirit) heeft een bepaal­de melodie en een bepaald ritme. Wanneer hij ontstemd en uit zijn ritme geraakt is, zouden hem alle schat­ten van de wereld gegeven kunnen worden, maar die zouden geen enkele waarde hebben.

Het zijn zui­ver­heid en vrede die onop­houdelijk door de ziel  gezocht worden.     

                                                                                              Gatha Taqua Taharat 3.1