header

Elementen Ritueel

 

5 april 2018

Happiness: When what you think, what you do and what you are, are in Harmony

Er zijn twee aspecten van individuele harmonie: de harmonie tussen lichaam en geest en de harmonie tussen individuen (uit Inleiding tijdens verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 24 februari 2018).

“De ziel verheugt zich in het comfort dat het uiterlijke zelf ervaart, maar toch raakt de mens zo in beslag genomen dat de ware troost voor de ziel wordt verwaarloosd. Dit houdt de mens ontevreden over alle tijdelijke gemakken waarin hij is voorzien. Zonder dit te begrijpen schrijft hij de oorzaak van zijn ontevredenheid toe aan een onvervulde wens in zijn leven. Het resultaat van alle aardse passies is een kortdurende bevrediging, maar creëert een neiging naar meer. In deze strijd wordt de bevrediging van de ziel over het hoofd gezien door de mens die voortdurend bezig is met het najagen van zijn aardse genot en troost, waardoor de ziel van haar ware gelukzaligheid wordt beroofd.

De ware vreugde van de ziel ligt in liefde, harmonie en schoonheid, waarvan de uitkomst wijsheid, kalmte en vrede is; hoe constanter deze eigenschappen zijn des te groter is de bevrediging van de ziel.

Als de mens in zijn dagelijks leven:

  • · elke handeling zou onderzoeken die een onaangenaam beeld van zichzelf op zijn ziel weerspiegelt en die duisternis en onvrede veroorzaakt en
  • · als hij anderzijds bewust elke gedachte, woord of daad in de gaten zou houden die innerlijke liefde, harmonie en schoonheid voortbracht, en elk gevoel dat hem wijsheid, kalmte en vrede bracht,

dan zou de weg van harmonie tussen ziel en lichaam gemakkelijk te begrijpen zijn en beide aspecten van het leven zowel het innerlijke als het uiterlijke zouden vervuld zijn. De tevredenheid van de ziel is veel belangrijker dan die van het lichaam, want het is duurzamer. Op deze manier kunnen gedachte, spraak en actie worden aangepast, zodat harmonie eerst in het zelf kan worden gevestigd door de afstemming van lichaam en ziel.

Het volgende aspect van individuele harmonie wordt geoefend in het contact met iemand anders. Elk wezen heeft een individueel ego dat is voortgekomen uit zijn eigen illusie. Dit beperkt zijn visie die wordt geleid in de richting van zijn eigen belang; en hij oordeelt over goed en slecht, hoog of laag, goed of fout in relatie tot zichzelf en anderen door zijn beperkte visie, die over het algemeen gedeeltelijk en denkbeeldig is in plaats van waar. Deze duisternis wordt veroorzaakt door de overschaduwing van de ziel door het externe zelf. Zo wordt iemand blind voor zijn eigen zwakheden en voor de verdiensten van een ander: de juiste actie van een ander wordt verkeerd in zijn ogen en de schuld van het zelf lijkt goed. Dit is het geval met de mensheid in het algemeen, totdat de sluier van duisternis uit zijn ogen is opgeheven.
De nafs, het ego van een individu veroorzaakt alle disharmonie met het zelf evenals met anderen, en toont zo zijn weerbarstigheid in alle aspecten van het leven (bron: Khan, H.I., Vol. 2, The Mysticism of Sound and Music, The Mysticism of Sound, 3. Harmony).”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.

Hartelijke groeten, Daulat Rosdorff

 

 

5 maart 2018

De reidans van Christus - In harmonie wil ik met de heilige zielen verenigd worden

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,

In harmonie met jezelf, de ander en de Elementen (bron: Inleiding tijdens verdiepingsmiddag van het Elementen Ritueel op 24 februari 2018). Daar gaat het om. Ik geloof dat iedereen een diep verlangen heeft naar harmonie. Harmonie komt van het Latijnse woord harmonia ofwel overeenstemming. Volgens de Van Dale betekent het een samenwerking of verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel, het aangepast-zijn van elementen aan elkaar en aan hun milieu. Harmonie behelst dus eensgezindheid, goede verstandhouding en eendracht, maar ook aangenaam klinkende vereniging van gelijktijdige of elkaar opvolgende tonen. Hazrat Inayat Khan heeft harmonie niet voor niets opgenomen in de aanroep: Tot de Ene, de volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het Enige Wezen, verenigd met alle verlichte zielen, die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding. De aanroep of het aanroepen van de Naam van God brengt een oprecht en voortvarend hart de gelukzaligheid van die bepaalde eigenschap en macht, die eenmaal ontwaakt in hem, hetzelfde oproept in alles in zijn leven (bron: Khan, H.I., Githas, Meditation, 2, Through Meditation We May Find Freedom en Psychology, 1.1, Psychology). Harmonie vormt één van de drie pijlers waarop een waarachtig menselijke samenleving rust (bron: W.v.B., Het gebed als bron van kracht, Drie Soefi-gebeden, 2e druk, 1959, p. 25). Liefde ontwikkelt zich tot Harmonie en door Harmonie ontstaat Schoonheid.

Net zoals in de aanroep, zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal kort voor zijn veroordeling, volgens de apocriefen (boeken, waarvan sommige kerken wel en andere niet vinden dat deze deel uitmaken van de canon van het Nieuwe Testament), de handelingen van Johannes (2e eeuw na Chr.): “In harmonie wil ik met de heilige zielen verenigd worden.” Hij zegt dit tijdens een reidans, een soort mystieke rondedans. De vertelling van deze gebeurtenis van de dans van Christus gaat als volgt (bron: http://bit.ly/2Cf6bqZ): “Voordat de wetteloze joden, aan wie door de wetteloze slang de wet wordt voorgeschreven, hem hadden gearresteerd, verzamelde Hij ons allen. Hij zei: ‘Voor ik aan hen uitgeleverd word, moeten we de Vader een lofzang zingen en al zingend weggaan naar wat ons te wachten staat.’ Hij beval in een kring te gaan staan terwijl we elkaars handen vasthielden. Zelf stond Hij in het midden en zei: 'Antwoord mij met: Amen.' Hij begon een lofzang te zingen en zei: 'Glorie aan U, Vader'. En wij die in een kring rondgingen antwoordden: ‘Amen’. 'Glorie aan U, Woord. Glorie aan U, Genade. Amen. Glorie aan U, Geest. Glorie aan U, Heilige, Glorie aan U, Glorie, Amen. Wij prijzen U, Vader, Wij danken U, Licht, waarin geen duisternis woont'.” “Zo gingen ze voort, zich in een kring bewegend als dansende derwisjen. Geheel in trance zongen ze, want: 'Voor het Al in de hoge moet men dansen, Amen. Die niet danst, begrijpt niet wat er gebeurt, Amen'.” Aan het eind van dit vers zingt Jezus met zijn discipelen: “Ik ben licht voor u die me ziet. Amen; Ik ben een spiegel voor u die me kent. Amen; Ik ben een deur voor u die bij me aanklopt. Amen; Ik ben een weg voor u die zwervend rondgaat. Amen.”

Jezus danste kort voor zijn kruisiging als het ware een dans van vernieuwing (zoals Shiva), van wording naar vernietiging en van vernietiging naar wording, met het besef dat ruimte en tijd te overwinnen blokkades zijn. Met zijn scheppingsdans wijdde hij – net zoals in het Soefi Elementen Ritueel - de schepping toe aan God. Christus danst als de zon in de krans van zijn twaalf apostel-planeten (bron: https://www.vkk.nl/vkvisie/199901/dans.htm). Hij zegt: "Als jullie met me willen meedoen met mijn reidans, moeten jullie jezelf zien in mij die spreekt. Wanneer je hebt gezien wat ik doe, moet je over mijn geheimenissen zwijgen. Jij die danst moet begrijpen wat ik doe, omdat dit het lijden is van de mens, dat ik zal lijden.” Vervolgens spreekt Jezus de volgende esoterische woorden: “Want je zou in het geheel niet kunnen begrijpen wat je lijdt, als ik niet tot jou zou zijn gezonden door de Vader die het Woord is. Jij die zag wat ik deed, zag mij als het lijden. Toen je het zag, bleef je niet staan, maar kwam je helemaal in beweging. Toen je in beweging was gekomen om wijsheid te leren, had je mij als een bed om op te rusten. Verlaat u op mij! Wie ik ben zal je weten, wanneer ik wegga. Wat ik nu schijn te zijn, ben ik niet. Je zult het zien, wanneer je komt. Als je het lijden zou kennen, zou je zijn als iemand die het lijden niet kent. Wat je niet weet, zal ik je leren. Ik ben de God van jou en niet van iemand die verraad pleegt. Ik verlang naar (de harmonie van de) heilige zielen die op mij gericht zijn. Ken het woord van de Wijsheid. … Ik huppelde; gij echter bedenk het geheel; en wanneer gij het bedacht hebt, spreek dan: Ere zij u, Vader! Amen. Na deze reidans, geliefden, ging de Heer met ons (het huis) uit. De mensen vluchtten verdwaald en overmand door slaap alle kanten uit. …”

De dans in de hemel met de Heer en het verheven zijn boven het gekruisigd worden en sterven is het hoogste wat de christen in het geloof kan bereiken (bron: http://bit.ly/2Cf6bqZ). Johannes beziet deze gebeurtenissen vanuit het perspectief van de ziel. Johan Pameijer, voormalig priester van de Vrij Katholieke Kerk zegt hierover: “Het lijden van Jezus is het lijden van de ziel, die zich te ver heeft verwijderd van haar goddelijke oorsprong. De dans met de discipelen drukte de algemeen menselijke heimwee naar hereniging met God uit. De Handelingen van Johannes laten ons een kosmische dans zien, een dans van planeten om sterren, van zonnen om hun centrale middelpunt, van stelsels rondom stelsels. Reeds de oude Egyptenaren dansten om zich met God te kunnen verenigen. Ritme is de grondslag van het leven (bron: https://www.vkk.nl/vkvisie/199901/dans.htm).”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel in harmonie met onszelf, de ander en de Elementen mogen komen.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

5 februari 2018

Het ontstaan van de elementenleer in het Westen (deel 2)

“Het mag duidelijk zijn dat de vier elementen (stocheia), zoals die bij de oude Grieken beschreven zijn als archè, als oerstof, niets te maken hebben met hetgeen nu, in deze tijd, als element aanmerken. De ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid kenmerkt zich o.a. door een ontwikkeling van de neo-cortex (hersenschors) waarin de processen van bewust denken en vooral rationeel denken hun beslag krijgen."
Dit schreef J. Huibers in Prana (augustus/september 1995). Hij schreef over "De vier elementen als drager van komische energie in alle levensvormen". En hieronder nemen wij zijn verdere tekst integraal over:

"Zo kon het gebeuren dat rond het jaar 1789 (Descartes had een eeuw eerder zijn 'cogito ergo sum' [red.: ‘ik denk dus ik ben’] geformuleerd, een aanwijzing voor de suprematie van de functie van de hersenschors) het bewustzijn van de mensheid zich verder verdichtte, maar zich ook verhardde. Spirituele en intuïtieve maatstaven betreffende het waarneembare moesten plaatsmaken voor rationele overwegingen en zekerheden. In dat jaar 1789 gebeuren twee opmerkelijke dingen. De geleerde Lavoisier (1743-1794) formuleert zijn bevindingen en toont 33 stoffen aan die hij elementen noemt. Vanaf dat moment is water geen 'Water des levens' meer, maar H2O, een rationele formulering van een stof. De oerstoffen (archè), die sinds de oude Grieken leidraad waren geweest om de levensverschijnselen van 'achtergrond' te voorzien, hielden bij Lavoisier op betekenis te bezitten. Een ‘element' is sinds Lavoisier geen kosmisch energetische bron meer, maar een enkelvoudige stof die door chemische bewerking niet meer te veranderen is in twee of meer andere stoffen. Een tweede aspect van dat jaar 1789 is dit: op 5 mei van dat jaar is er een vergadering van de Staten Generaal in Versailles. Deze vergadering wordt door historici wel beschouwd als het begin van de Franse revolutie. In 1781 ontdekt de Engelse astronoom/musicus William Herschel de planeet Uranus. Alle visies en beschouwingen omtrent de 'oude zeven’ planeten moeten vanaf dat moment op de helling."

"Samenvattend: eind 18e eeuw manifesteert zich een begin van een 'nieuwe' tijd. Het absolute koningschap en de standenstaat wordt vervangen door een 'burgerlijke' invloed, de oude elementenleer verliest zijn invloed omdat het begrip element door Lavoisier nader wordt omschreven in scheikundige zin en het oude wereldbeeld dat stoelde op een samenhang, analoog aan de invloed van de zeven, destijds bekende, planeten moest gewijzigd worden doordat Herschel Uranus ontdekt had. De mensheid ging een nieuwe, sterk rationeel en materialistisch gerichte fase in."

"Rondkijkend in de wereld van 2018 kunnen we de resultaten van deze omwenteling in het menselijk denken waarnemen.”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden (onderwerp: In harmonie met jezelf, de ander en de Elementen) en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de komische energie en kracht van de Elementen mogen blijven ervaren.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

5 januari 2018

Het ontstaan van de elementenleer in het Westen (deel 1)

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Allereerst een Gelukkig Nieuwjaar! Moge je dromen werkelijkheid worden!

Het thema van deze maandbrief is: Het ontstaan van de elementenleer in het Westen. Daarover schrijft Jaap Huibers:
“Wat bekend staat als de 'vier elementenleer' is ooit, in het oude Griekenland (600 v.Chr. tot 500 n.Chr.) geformuleerd en gestructureerd. Denkers, filosofen, namen geen genoegen met het oppervlakkig zo-zijn van de waarneembare wereld om hen heen. Aan al die levende natuur, aan alle levensprocessen moest een ‘krachtbron', een archè (= oerstof) ten grondslag liggen. Want, zo wisten die oude Grieken, iets kan nooit uit het niets geworden zijn zoals het geworden is. De uiterlijke vormenwereld heeft een ‘inhoud' en die inhoud wordt door 'iets' gevoed. Het is interessant om te weten dat in later tijd, bij de latinisten, voor het eerst het woord element verschijnt. Element stamt van het Latijnse elementum en is verwant met de woorden ‘álere' en 'alimentum'. Allimentum betekent voedsel, dat waaruit iets groeit! De uiterlijke verschijningsvormen in de natuur zijn, in die zin opgevat, ‘gegroeid' uit de krachten die verborgen liggen in de elementen. De oude Grieken waren emotioneler en filosofischer van aard dan de Romeinen. Zij noemden de elementen de stocheia (de inhoudelijke krachten). Dit woord betekent o.a. hemelmachten, krachten die het leven in iets initiëren. Deze krachten zijn van kosmische oorsprong en verdichten zich tot in het stoffelijk niveau. De oude Grieken zochten naar de 'oerstof’, de moederstof, waardoor alles zo zou kunnen geschieden."

"In een tijdsbestek van 200 jaar blijken er verschillende visies te ontstaan op die oerstof (archè) die als 'voertuig' ten grondslag ligt aan het zo-zijn van de uiterlijke verschijningsvormen. Thales van Milete (rond 600 v. Chr.) ziet het archè Water als stocheia. Volgens zijn visie is Water de bron van alles wat is. Weer later beschrijft Anaximenus (rond 550 v. Chr.) de archè Lucht als stocheia. In ongeveer 400 v. Chr., meent Heraclites dat alles geworden is uit de archè Vuur. Pas in 460 v. Chr. beschrijft Empedocles een volledige vier-elementenleer' die de basis zal worden voor vele denkers, geneesheren en hemelbeschouwers na hem. Na Empedocles voegt Aristoteles, eigenwijs denker die hij was, nog een vijfde element toe: Ether. Dit vijfde element werd de Quintessence genoemd, een woord dat tot in onze dagen zoiets betekent als: de kern van iets. Het hoe en het waarom van de Quintessence van Aristoteles ervaar ik [red.: J. Huibers] zelf nog altijd als een paradoxaal iets. De 'Ether' van Aristoteles is, bezien tegen de manifestaties van de door Empedocles beschreven vier elementen het minst waarneembaar. Toch is van Aristoteles de uitspraak: een mens moet eerst een goed fenomenoloog zijn, de uitlegkunde komt later en is een vak apart.”

Tot zover Huibers in Prana (augustus/september 1995). In de volgende maandbrief het vervolg.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de komische energie en kracht van de Elementen mogen ervaren.

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel