header

Elementen Ritueel

 

5 mei

Hoe om te gaan met de strijd van het leven?

In aansluiting op het onderwerp van de vorige maandbrief over optimisme gaan wij nu dieper in op hoe om te gaan met de strijd van het leven.

In De Alchemie van het Geluk van Hazrat Inayat Khan staat: “In deze voortdurende strijd van het leven behaalt tenslotte hij de overwinning die door alles heen standvastig blijft. Als iemand, alhoewel begiftigd met kracht en begrip, de strijd opgeeft door gebrek aan hoop en moed, heeft hij verloren. Wat ons in dit leven, in deze strijd tegenspoed bezorgt, is een pessimistische houding; en wat een mens in deze strijd van het leven, hoe zwaar die ook moge zijn, helpt overwinnen, is een optimistische houding. Sommigen in deze wereld kijken met pessimisme naar het leven, denkende dat het blijk geeft van inzicht wanneer men de donkere kant van het leven ziet. Tot op zekere hoogte is het heilzaam ook de moeilijke kant te zien, maar de psychologische wet is nu eenmaal zo, dat de geest wanneer hij eenmaal onder de indruk komt van de moeilijkheid van een situatie, hoop en moed laat zakken. Iemand vroeg mij eens of ik het leven bekeek met een pessimistische houding dan wel of ik een optimist was. Ik zei: “een optimist met open ogen.””

“Leven wil zeggen voortdurende strijd; daarom hangt ons slagen, ons niet slagen, ons gelukkig en ons ongelukkig voor een groot deel af van onze kennis van die strijd. Wat wij ook doen in dit leven, wat ons beroep moge zijn, hoe groot ook onze kennis, indien de strijd van het leven ons niet bekend is, missen wij de allerbelangrijkste kennis. Waarin bestaat deze kennis van de strijd van het leven? Ze omvat de kennis van oorlogvoering, hoe wij moeten vechten en hoe vrede sluiten. De mens is dikwijls geneigd tot de fout partij te kiezen, of voor oorlog of voor de vrede. In deze tijd schijnt men in de kennis van oorlogvoering vorderingen te hebben gemaakt; maar daar staat tegenover dat de kennis van de vrede afwezig is; de volledige kennis van oorlogvoering omvat echter zowel de kennis van de strijd als van de vrede. Deze kan volgens de mystici worden geleerd door te strijden met zichzelf en door vrede met de eigen ziel tot stand te brengen. Het leven van een individu verschilt niet zo veel van dat van de wereld. Het eigen huis van een individu is niet anders dan dat van de wereld. Het lichaam, het denkvermogen en de geest van een individu vormen het ganse heelal. Daarom is de bestudering van zijn eigen leven en zijn eigen zelf van het allergrootste belang.

"Waarom is het leven een voortdurende strijd? Het gehele scheppingsproces begon zo. Volgens de wetenschap ontstaat licht door wrijving. Het is de ene macht die tegen de andere strijdt; en die twee verschillende krachten die tegen elkaar botsen brengen een gevolg voort, en dat gevolg kan met in werkelijkheid leven noemen. … Zoals in de Koran staat dat de wereld werd geschapen uit de duisternis, zo komt ook de wijsheid voort uit onwetendheid. En de beste kennis is niet alleen kennis van alles wat goed en mooi, wat harmonieus en vredig is, maar ook de kennis van de oorzaken die achter alle conflicten en alle strijd liggen die men in het leven heeft te trotseren. De reden waarom de mens deze kennis gewoonlijk mist is dat hij, voor een conflict staande, direct wil vechten in plaats van eerst te willen leren hoe hij moet vechten. En wie ten strijde trekt in het leven zonder eerst de kennis van oorlogvoering te hebben opgedaan, verliest tenslotte. Maar wie zich eerst over deze strijd in het leven laat onderrichten en daarvan de reden en de oorzaken kent, is beter toegerust om de strijd van zijn leven aan te gaan. Christus duidde op dit geheim toen hij zei: “Weersta de boze niet.” In plaats van een einde te willen maken aan de strijd van het leven, of zich te verzetten tegen vrede, zou men kennis moeten verzamelen omtrent het leven en daardoor tot die wijsheid komen, die het doel van het leven is.”

In de volgende maandbrief meer over hoe om te gaan met de strijd van het leven.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)datum alsjeblieft in je agenda!

Dat wij door het Elementen Ritueel kennis van het leven en het eigen zelf mogen krijgen!
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

5 april 2017

Optimisme

Optimisme is één van de eigenschappen van het Element Vuur (zie maandbrief 5/11/16). In het radioprogramma ‘De Optimist’ gaf psychiater Witte Hoogendijk, co-auteur van het boek ‘Van Big Bang tot Burn Out’ op 20 maart jl. tips tegen stress. Een optimist is volgens hem iemand die actief bezig is met een probleem. Hij noemt een aantal stappen om stress te verhelpen: “1. Kijk naar de veroorzaker van de stress (de stressor), die je uit kan zetten. Letterlijk door bijvoorbeeld je mobieltje af en toe uit te zetten, maar ook figuurlijk door in je hoofd te kiezen waar je aan denkt door een gedachtestop toe te passen. Dan moet je een andere gedachte die je in reserve hebt daarvoor in de plaats te zetten. Soms is daar mindfullness voor nodig of andere vormen van therapie; 2. De lichamelijke reactie die we hebben op de stressor is een oeroude evolutionaire reflex. Daar hebben we nu niets meer aan. Leg het naast je neer. Neem het met een korreltje zout. Dat kan een relativering geven van dat gevoel; 3. Kijk naar welk mensbeeld je hebt, je maatschappijbeeld van hoe je naar stress kijkt. De meeste mensen denken dat ze alleen staan met hun problemen, want ze zien op social media en op tv dat iedereen gelukkig is en succes heeft. Maar dat is natuurlijk onzin, want iedereen heeft die gevoelens die jij ook hebt. Het is ook meer een probleem van de soort dan van het individu en daarom ben jij niet de enige die er last van heeft. Die gedachte kan troost geven; 4. Als dat allemaal niet helpt, kan je nog gaan praten met een goede vriend. Niet één van je 1000 Facebookvrienden, maar één van je drie echte vrienden. Als dat niet helpt kan je het boek lezen en als dat niet helpt, kan je een professional vragen om hulp.” Gelukkig kennen wij ook de soefi-boodschap.

Wat zegt Hazrat Inayat Khan over optimisme? Optimisme is het resultaat van liefde, optimisme komt van God. Pessimisme daarentegen komt voort uit de menselijke geest. Twijfel geeft een pessimistische houding. Men vraagt zich af: "Zal het of zal het niet? Heb ik het goed of verkeerd? Ben ik op de goede weg of de verkeerde weg? Zal ik slagen in het leven of niet? Zullen de omstandigheden beter of slechter worden?” Zolang de mens God niet ziet, kijkt hij niet omhoog. Hij kijkt alleen naar de aarde en zoekt daar zijn steun. De grote les die de gezegenden de mensheid hebben geleerd is om hun visie te verhogen en het geloof te vinden in iets dat vrij is van alle twijfel. Pessimisme en optimisme zijn dus twee verschillende houdingen: de een kijkt naar beneden, de ander kijkt naar boven. Voor degene die optimistisch is, maakt het niet uit als iets uiteindelijk niet goed komt. Hij ziet het als een kans. Want wat is het leven? Het leven is een kans en voor de optimistische persoon is deze gelegenheid een belofte, terwijl het voor de pessimistische persoon een verloren kans is. Het is niet dat de Schepper ervoor zorgt dat de mens de kans verliest, maar het is de mens zelf die er niet in slaagt om de kans te grijpen. Optimisme vertegenwoordigt de spontane stroom van liefde; optimisme vertegenwoordigt ook het vertrouwen in de liefde. Is er een grotere hulp bij verdriet, ongeluk of wanneer elke situatie in het leven donker lijkt, dan de geest van optimisme die weet dat alles goed zal zijn? Het is niet overdreven om te zeggen dat de geest van God komt ter redding van de mens in de vorm van de optimistische geest. De grootste beloning die er kan zijn in de wereld is de geest van optimisme, terwijl de grootste straf die kan worden gegeven aan de mens voor zijn ergste zonde pessimisme is. In de voortdurende strijd van het leven komt degene die door alles heen volhardt er uiteindelijk zegevierend uit. Wat pech brengt in dit leven, in deze strijd, is een pessimistische houding en wat de mens helpt de strijd van het leven te overwinnen, hoe moeilijk ook, is een optimistische houding. Optimisme is goed, zolang de ogen open zijn, maar zodra de ogen zijn gesloten, kan optimisme gevaarlijk zijn.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl.
Graag tot ziens op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!

Dat wij ons met vertrouwen in Gods liefde door optimisme van het Vuur-element mogen laten leiden!

Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

 5 maart 2017

De aard van ware vreugde

Niet zo lang geleden kreeg ik ‘Het boek van Vreugde’ (HarperCollins, 2016) van Zijne Heiligheid de Dalai Lama en Aartsbisschop Desmond Tutu onder ogen. Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Dalai Lama reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om samen dit boek te maken als cadeau voor iedereen. Ze kijken terug op hun lange en veelbewogen levens en geven antwoord op de belangrijke vraag: hoe kunnen we vreugdevol leven ondanks het verdriet en de tegenslagen die bij het leven horen? Deze twee vrienden, de één een boeddhist en de ander een christen bespreken samen: de aard van ware vreugde, de obstakels op de weg naar vreugde, zoals angst, stress, zorgen, frustratie, woede, verdriet, pijn, wanhoop, eenzaamheid en afgunst en de peilers van vreugde, zoals perspectief, nederigheid, acceptatie, vergeving, dankbaarheid, compassie en edelmoedigheid.

Ik zag in het boek veel overeenkomsten met het soefisme en het Elementen Ritueel. Zo zegt de Dalai Lama: “Er zijn zoveel verschillende gemoedstoestanden – de gedachten en gevoelens die we elke dag ervaren – en sommige van deze gedachten en emoties zijn schadelijk, om niet te zeggen giftig, terwijl andere gezond en helend zijn. De eerste categorie veroorzaakt veel onrust en mentale pijn. De laatste brengt ware vreugde.” De Aartsbisschop voegt hieraan toe dat er dingen zijn die je kunt oefenen, kunt veranderen, maar we moeten ons niet voor onszelf schamen. Hij zegt: “Omstandigheden kun je het beste aanvaarden zoals ze zijn, want als er omstandigheden zijn die je niet kunt veranderen, heeft het geen zin met je kop tegen de muur te bonken, daar krijg je alleen maar hoofdpijn van. Dit is het dal van groei en ontwikkeling.” Beide mannen zijn het erover eens dat we door onze houding aan te passen invloed kunnen uitoefenen op het effect dat ze hebben op ons leven.

Ook toen ik de binnenflap las, moest ik denken aan het Elementen Ritueel. Hier staat: “Tijdens deze bijzondere week toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding.” De Dalai Lama legt uit: “Mentale weerbaarheid is niets anders dan de destructieve emoties leren te vermijden en de positieve emoties te ontwikkelen.” “De oppervlakte van de oceaan bestaat uit hoge golven, maar diep onder de zeespiegel is het volkomen kalm. Als wij weten hoe we mentale weerbaarheid kunnen ontwikkelen is dit voor ons ook mogelijk.” Hazrat Inayat Khan zegt hierover (in De Eenheid van Religieuze Idealen, over  Jezus’ doop): “Het Water symboliseert de oceaan, waarin zo vele golven zijn, maar toch het is één oceaan. De doop betekent onderdompeling in de spirituele oceaan, de Geest van God. Als niets worden, in de liefde van God, in de kennis van God en in de realisatie van God. Vanaf die tijd begrijpt men de betekenis van het gezegde: ‘Ik besta niet meer als mijzelf, als een aparte entiteit; en toch besta ik en dit bestaan is het bestaan ​​van God.’ Dit wordt ook bedoeld met de woorden: “Niet ik, maar Gij in mij” of “Dit is niet mijn lichaam, dit is de tempel van God.”

In het hoofdstuk ‘Compassie’, één van de peilers van vreugde, staat: “Het doel van de verschillende religies is het bevorderen en versterken van liefde, van compassie. Deze betrokkenheid bij andere mensen is instinctmatig, maar wel iets wat we moeten leren.” Zoals Hazrat Inayat Khan zei: “De mens is het zaad van God” (in Sufi Teachings, Volume VIII, p125-126), zo wijst de Dalai Lama erop dat we allemaal de drager zijn van ‘het zaad van compassie’. “Het is een kwaliteit die ontwikkeld moet worden. We kunnen leren het toe te passen door onze zorgradius uit te breiden tot een steeds grotere kring. Compassie draagt alle overige deugden in zich. Compassie zet het empathische gevoel om in daden van edelmoedigheid, gulheid en andere onbaatzuchtige uitingen.” Beide mannen zijn er allebei diep van overtuigd dat spirituele oefening de grond onder hun bestaan was. Dat ondersteunde hen en gaf hun kracht.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 22 april 2017 en op zaterdag 17 juni 2017 om 14.00 uur in de Universel Murad Hassil tijdens de bijeenkomst van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel te Katwijk! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda!

Dat wij door het Elementen Ritueel de weg naar ons Zelf mogen ervaren!

Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel