header

Elementen Ritueel

 

5 februari 2018

Het ontstaan van de elementenleer in het Westen (deel 2)

“Het mag duidelijk zijn dat de vier elementen (stocheia), zoals die bij de oude Grieken beschreven zijn als archè, als oerstof, niets te maken hebben met hetgeen nu, in deze tijd, als element aanmerken. De ontwikkelingsgeschiedenis van de mensheid kenmerkt zich o.a. door een ontwikkeling van de neo-cortex (hersenschors) waarin de processen van bewust denken en vooral rationeel denken hun beslag krijgen."
Dit schreef J. Huibers in Prana (augustus/september 1995). Hij schreef over "De vier elementen als drager van komische energie in alle levensvormen". En hieronder nemen wij zijn verdere tekst integraal over:

"Zo kon het gebeuren dat rond het jaar 1789 (Descartes had een eeuw eerder zijn 'cogito ergo sum' [red.: ‘ik denk dus ik ben’] geformuleerd, een aanwijzing voor de suprematie van de functie van de hersenschors) het bewustzijn van de mensheid zich verder verdichtte, maar zich ook verhardde. Spirituele en intuïtieve maatstaven betreffende het waarneembare moesten plaatsmaken voor rationele overwegingen en zekerheden. In dat jaar 1789 gebeuren twee opmerkelijke dingen. De geleerde Lavoisier (1743-1794) formuleert zijn bevindingen en toont 33 stoffen aan die hij elementen noemt. Vanaf dat moment is water geen 'Water des levens' meer, maar H2O, een rationele formulering van een stof. De oerstoffen (archè), die sinds de oude Grieken leidraad waren geweest om de levensverschijnselen van 'achtergrond' te voorzien, hielden bij Lavoisier op betekenis te bezitten. Een ‘element' is sinds Lavoisier geen kosmisch energetische bron meer, maar een enkelvoudige stof die door chemische bewerking niet meer te veranderen is in twee of meer andere stoffen. Een tweede aspect van dat jaar 1789 is dit: op 5 mei van dat jaar is er een vergadering van de Staten Generaal in Versailles. Deze vergadering wordt door historici wel beschouwd als het begin van de Franse revolutie. In 1781 ontdekt de Engelse astronoom/musicus William Herschel de planeet Uranus. Alle visies en beschouwingen omtrent de 'oude zeven’ planeten moeten vanaf dat moment op de helling."

"Samenvattend: eind 18e eeuw manifesteert zich een begin van een 'nieuwe' tijd. Het absolute koningschap en de standenstaat wordt vervangen door een 'burgerlijke' invloed, de oude elementenleer verliest zijn invloed omdat het begrip element door Lavoisier nader wordt omschreven in scheikundige zin en het oude wereldbeeld dat stoelde op een samenhang, analoog aan de invloed van de zeven, destijds bekende, planeten moest gewijzigd worden doordat Herschel Uranus ontdekt had. De mensheid ging een nieuwe, sterk rationeel en materialistisch gerichte fase in."

"Rondkijkend in de wereld van 2018 kunnen we de resultaten van deze omwenteling in het menselijk denken waarnemen.”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden (onderwerp: In harmonie met jezelf, de ander en de Elementen) en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de komische energie en kracht van de Elementen mogen blijven ervaren.

Hartelijke groeten,

Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

5 januari 2018

Het ontstaan van de elementenleer in het Westen (deel 1)

Dierbare Medepelgrim op het Soefipad,
Allereerst een Gelukkig Nieuwjaar! Moge je dromen werkelijkheid worden!

Het thema van deze maandbrief is: Het ontstaan van de elementenleer in het Westen. Daarover schrijft Jaap Huibers:
“Wat bekend staat als de 'vier elementenleer' is ooit, in het oude Griekenland (600 v.Chr. tot 500 n.Chr.) geformuleerd en gestructureerd. Denkers, filosofen, namen geen genoegen met het oppervlakkig zo-zijn van de waarneembare wereld om hen heen. Aan al die levende natuur, aan alle levensprocessen moest een ‘krachtbron', een archè (= oerstof) ten grondslag liggen. Want, zo wisten die oude Grieken, iets kan nooit uit het niets geworden zijn zoals het geworden is. De uiterlijke vormenwereld heeft een ‘inhoud' en die inhoud wordt door 'iets' gevoed. Het is interessant om te weten dat in later tijd, bij de latinisten, voor het eerst het woord element verschijnt. Element stamt van het Latijnse elementum en is verwant met de woorden ‘álere' en 'alimentum'. Allimentum betekent voedsel, dat waaruit iets groeit! De uiterlijke verschijningsvormen in de natuur zijn, in die zin opgevat, ‘gegroeid' uit de krachten die verborgen liggen in de elementen. De oude Grieken waren emotioneler en filosofischer van aard dan de Romeinen. Zij noemden de elementen de stocheia (de inhoudelijke krachten). Dit woord betekent o.a. hemelmachten, krachten die het leven in iets initiëren. Deze krachten zijn van kosmische oorsprong en verdichten zich tot in het stoffelijk niveau. De oude Grieken zochten naar de 'oerstof’, de moederstof, waardoor alles zo zou kunnen geschieden."

"In een tijdsbestek van 200 jaar blijken er verschillende visies te ontstaan op die oerstof (archè) die als 'voertuig' ten grondslag ligt aan het zo-zijn van de uiterlijke verschijningsvormen. Thales van Milete (rond 600 v. Chr.) ziet het archè Water als stocheia. Volgens zijn visie is Water de bron van alles wat is. Weer later beschrijft Anaximenus (rond 550 v. Chr.) de archè Lucht als stocheia. In ongeveer 400 v. Chr., meent Heraclites dat alles geworden is uit de archè Vuur. Pas in 460 v. Chr. beschrijft Empedocles een volledige vier-elementenleer' die de basis zal worden voor vele denkers, geneesheren en hemelbeschouwers na hem. Na Empedocles voegt Aristoteles, eigenwijs denker die hij was, nog een vijfde element toe: Ether. Dit vijfde element werd de Quintessence genoemd, een woord dat tot in onze dagen zoiets betekent als: de kern van iets. Het hoe en het waarom van de Quintessence van Aristoteles ervaar ik [red.: J. Huibers] zelf nog altijd als een paradoxaal iets. De 'Ether' van Aristoteles is, bezien tegen de manifestaties van de door Empedocles beschreven vier elementen het minst waarneembaar. Toch is van Aristoteles de uitspraak: een mens moet eerst een goed fenomenoloog zijn, de uitlegkunde komt later en is een vak apart.”

Tot zover Huibers in Prana (augustus/september 1995). In de volgende maandbrief het vervolg.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.
Dat wij door het Elementen Ritueel de komische energie en kracht van de Elementen mogen ervaren.

Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

9 december 2017

Harmonie tussen de Elementen

Het thema van deze maandbrief is: ‘Harmonie tussen de Elementen.’ Deze keer deelt Paul Daame vanuit zijn gezichtspunt zijn ervaringen met het Elementen Ritueel met ons. Hij draagt als trouwe deelnemer het Elementen Ritueel al heel lang een warm hart toe.

Wat spreekt je aan in het Elementen Ritueel?

Het verschil in de Elementen, dus het onderscheid tussen de verschillende soorten Elementen. Het ene geeft bijvoorbeeld licht en het andere is vloeibaar of vast. Deze verschillen bestaan ook in de schepping, dat zijn de vormen die in de schepping bestaan. Ik zie in het Elementen Ritueel de soorten Elementen van de schepping om mij heen: in een vloeibare, vaste (hout, steen) of luchtvorm. En dan heb je nog temperatuurverschillen en krijg je dus ook met het Vuur te maken.

Je bent vaak het Element Aarde, maar ook wel andere Elementen. Hoe ervaar je dat?

Per keer is dat anders. De Elementen hebben ook met het weer te maken. Als het slecht is, dan zeg je: “Poeh, poeh” en dan ben ik misschien meer voor het Vuur Element. Is het mooi weer dan is Water en Lucht weer beter. Bij mij is het een beetje afhankelijk van het weer, hoe ik de Elementen ervaar. Het weer heeft zijn invloed, omdat het met de Elementen te maken heeft. Ik zou zeggen dat het weer inderdaad mensen beïnvloedt.

Uit gewoonte doe ik inderdaad vaak het Element Aarde. De Aarde heb je nodig om op te staan. Het heeft met het menszijn te maken. Zo staat in Jesaja 45:18: “Dit zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft – hij is God! -, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de Heer, er is geen ander.” Vuur en Water zijn gevaarlijk. De meeste vastigheid is op Aarde. Kom je te ver in Water, dan is er het gevaar van verdrinking en bij Vuur heb je de mogelijkheid van verbranding. Vuur heb je wel nodig, vooral als het koud is, dat de kachel brandt en Water om je te kunnen wassen of in te kunnen zwemmen. Maar, een aardbeving kan ook gevaarlijk zijn. Eigenlijk hebben alle Elementen een gevaar in zich, maar voor mijn gevoel heeft Aarde dat minder. De Elementen hebben natuurlijk ook positieve aspecten. De Aarde geeft ons eten, ons lichaam vraagt om Water en Lucht en warmte hebben we ook nodig. Het gaat erom dat als er teveel van een bepaald Element komt, het gevaarlijk gaat worden. De natuur is prachtig, maar die kan ook rampen veroorzaken. Dat is de tweeledigheid van de Elementen: ze kunnen zegenrijk zijn, maar ook een vloek worden in de natuur of jezelf.

Het Ether Element is eigenlijk het bovennatuurlijke, dat is de Geest, de Intelligentie. Dat is de oorsprong van de natuur en een mysterie. Ook daarin voel ik mij thuis, want wij zijn allemaal geest.

Wat brengt het Elementen Ritueel je in het dagelijks leven?

Je realiseert je op een gegeven ogenblik, dat er bepaalde dingen aanwezig zijn, hoeveel verschillende (bouw)stoffen er bestaan en hoe het allemaal gegroeid is. Het heeft te maken met de verering van de natuur. Ik vind dat we zuinig moeten zijn op de Aarde. Zarathustra had het hier al over in zijn Gatha’s. Dat we het niet zijn, is al zo oud als de mensheid. Doordat je het ritueel doet, word je je er meer bewust van dat je zuinig moet zijn op de Aarde, met de schepping, met het hele universum.

Wat zou je aan een potentiële deelnemer van het Elementen Ritueel willen zeggen?

Door het Elementen Ritueel te doen, kom je erachter dat gewone dingen eigenlijk niet gewoon zijn. Je gaat ervaren wat het is om van de vanzelfsprekendheid los te komen, dat het leven eigenlijk een wonder is. Het doel van het Elementen Ritueel is om harmonie tussen de Elementen te vormen. Dat is Gods bedoeling, zoals ook staat in Openbaring 21:5: “Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’- Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.”

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel de harmonie tussen de Elementen mogen ervaren. Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel

 

5 november 2017

De vruchten van ervaring

Het thema van deze maandbrief is: ‘De vruchten van ervaring.’ Rika Läckin, een trouw deelneemster aan het Elementen Ritueel, komt aan het woord in een interview dat gehouden is op 28/10/17.

Wat spreekt je aan in het Elementen Ritueel?

Voor mij is het dat het Elementen Ritueel een enorme kracht en stilte in zich draagt. Ik ben er mij bewust van dat als je aan het Elementen Ritueel deelneemt, je verbonden bent met het Allerhoogste. Zo ervaar ik het: je hebt de beweging in het hier en nu en tegelijkertijd is er die verbinding. Aan de ene kant de uiterlijke ervaring en aan de andere kant de innerlijke ervaring.

Je bent vaak het Element Ether. Hoe ervaar je dat?

Ik heb deelgenomen aan alle Elementen en kwam tot de ontdekking dat: ‘wil je een grotere verdieping hebben binnen één Element, dan is herhaling het enige’. Dan moet je het blijven herhalen. Het is als voor het altaar staan tijdens de Universele Eredienst. Na jarenlange ervaring kom je tot de ontdekking dat je echt een lichtdrager bent. Dan zijn alle spanningen verdwenen en dan sta je ervoor! In die grote verbondenheid. Je krijgt verdieping naarmate je de dingen vaker doet. Je kunt niet na een paar keer meedoen, zeggen dat je ervaring hebt. Je moet het herhalen. Het draait om de beleving. Het gaat erom, dat wil je een stukje verdieping - het maakt niet uit in welk Element, of je Aarde doet of Lucht – dat je het blijft doen. Het is niet hapsnap, ik heb het één keer geproefd, ik ben er al! Zo werkt het niet. Je moet op een gegeven moment als je iets in de hand wilt krijgen of weten wat iets is, het echt diep ervaren. Alleen dan kan je over een ervaring praten, anders is het alleen maar bij de oppervlakte. Je bent er niet in één keer of vijf keer, je bent er continue naar op weg. Dit geldt voor alle doelen die je wilt bereiken.

Wat brengt het Elementen Ritueel je in het dagelijks leven?

In elke situatie kan je het Elementen Ritueel direct weer oppiepen. Dat draag je al in je. Je bent dan dus zover, dat je er bewust van bent, dat je altijd bent verbonden met al die Elementen. Je kunt het ophalen door te kijken: ‘Hoe gedraag ik me nu? In wat voor flow zit ik en hoe kom ik weer in rustig vaarwater?’ Bij mij werkt het als ik een moeilijk parket zou zijn, dan ga ik terug naar rust. Dan ben ik mij er heel erg bewust van dat ik terug moet naar mijn voeten, de verbinding met de aarde, het Aarde Element en ik let ook op mijn ademhaling. Dan weet ik dat er van alles gebeurt, maar dat alleen rust op dat moment kan helpen, want je kan tegelijkertijd ook de wind, het Element Lucht om je heen voelen. Als je je bewust bent van: ‘hier ben ik, hier sta ik’ en je voelt je verbonden met zowel het Allerhoogste als met waar je staat, dan komen de positieve gedachten die je op dat moment nodig hebt boven varen. Je zendt namelijk ook uit naar degene waarmee je communiceert. Onrust ontstaat niet alleen vanuit jezelf, maar altijd in verbinding met die ander. Dus als je - net zoals tijdens het Elementen Ritueel als ik het Element Ether ben - zo dicht mogelijk bij jezelf blijft, dan gaan al die Elementen alleen maar licht naar elkaar uitstralen.

Wat zou je aan een potentiële deelnemer van het Elementen Ritueel willen zeggen?

Ik zou je uitnodigen om als je komt het niet bij de eerste keer te laten, maar te zeggen: ‘Yes, ik heb bijvoorbeeld het Element Aarde geproefd. Ik ga ervoor’ en om de tijd te nemen alle Elementen heel goed te ervaren. Dan pas maak je de keuze wat het beste bij je past. Zelf heb ik de keuze voor het Elementen Ritueel gemaakt op het moment dat ik in een situatie zat met heel veel mensen die heengegaan zijn. Dan heb je die rust nodig. Je komt dan in een bepaalde flow en je verkeert in een andere zijnstoestand. Het Elementen Ritueel helpt je geweldig! Ik ben er al heel lang bij, ik schat bijna 25 jaar. Mijn ervaring is dat je het niet bij één of twee keer laat, dat het soms kan zijn dat je een jaar niet kan, maar dat je volhoudt, want op een gegeven moment kan je de vruchten plukken.

De volgende keer horen wij over de ervaringen van Paul Daame met het Elementen Ritueel.

Het Elementen Ritueel is een disciplinaire bewustwordingsreis naar jezelf, de rust en vrede in jezelf en tegelijkertijd naar je doel, het een zijn met God. Het Elementen Ritueel is de Weg naar de Ziel. Voor meer informatie, zie: www.soefielementenritueel.nl. Graag tot ziens op zaterdag 24 februari 2018 om 14:00 uur in de Ashrama te Naarden en op zaterdag 21 april 2018 en 16 juni 2018 om 14.00 uur de Universel Murad Hassil te Katwijk tijdens de bijeenkomsten van de Mystieke ervaring van het Elementen Ritueel! Schrijf de (oefen)data alsjeblieft in je agenda! Geïnteresseerd? Neem dan contact op via info@soefielementenritueel.nl of zuleyha.lhs@gmail.com.

Dat wij door het Elementen Ritueel kracht en rust mogen vinden.
Hartelijke groeten,
Daulat Rosdorff
leider van het Elementen Ritueel