header

 Verdraagzaamheid

 

Verdraagzaamheid berust niet op geleerdheid maar op inzicht, door te begrijpen dat het iedereen vergund moet zijn te reizen langs het pad dat bij zijn temperament past.

Hazrat Inayat Khan

 

De omge­ving vraagt het grootste uithou­dings­ver­mogen. De mens ver­duurt liever een moeilijk te ver­dra­gen kleur of geluid  dan de persoonlijk­heid van een ander mens, want de menselij­ke ­activiteit doet onaan­genamer aan dan kleur en ge­luid.

De mens hoeft niet te spre­ken of te handelen om een ander te storen. Als het zo met die persoon ge­steld is, stoort hij ande­ren zonder te hoeven ­spre­ken of han­delen. Als er iets ­zeer moei­lijk te ver­dragen is, is het de méns wel. En toch haakt de mens naar omgang met zijn mede­mensen. Als iemand in een bos zou vertoe­ven waar hij geen mense­lijk wezen zag, zou hij na een paar maanden als hij enigszins zijn zin gedaan had, ernaar smachten het gezicht van een mense­lijk wezen te zien: bomen, plan­ten, dieren en vogels zijn niet voldoende. Dit bewijst dat het gelijke zijn gelijke niet alleen aan­trekt maar ook nodig heeft. De  mens neemt in het leven een vreem­de positie in: de mens voelt zich bij zijn gelijke niet op zijn  gemak maar is zonder zijn gelijke onge­lukkig en hij weet niet welke koers hij het beste kan nemen. Daarom leert de Soefi hoe te ver­dragen om de juiste koers in te slaan.

Hoewel verdragen bij tijden moeilijk is, toch zal iemand die  er geen moeite doet, op ieder moment iets te ver­dra­gen heb­ben. De wereld is wat ze is, ze kan niet worden veran­derd. Als we willen dat ze anders wordt, moeten we ons­zelf verande­ren. Als we voor storende effecten, storende invloeden gevoe­lig worden, dan zal niet alleen het doen en laten van de men­se­n om ons heen, maar zelfs het bewe­gen van de blade­ren ons niet op ons gemak doen voelen.

 

Deze nei­ging wordt ont­wikkeld als je niet je best doet om te ver­dragen maar die situa­ties ver­mij­dt die erom vragen verdragen te worden. Met verdragen bedoel ik niet het bemin­nen en bewonderen van alle dingen en wezens van wie je houdt of niet houdt. Verdra­gen betekent, alles wat niet in overeen­stem­ming is met je eigen manier van denken, uit te kunnen houden, tolereren, over het hoofd zien. Alle moei­lijk­heden tussen vrienden, families, volkeren zijn het resul­taat van gebrek aan verdraagzaamheid. En als deze geest van ver­draagzaamheid zich vanuit enkelingen zou ver­sprei­den, zou het na verloop van tijd de geest van de menigte worden en zouden de omstandighe­den veel beter worden dan ze tegenwoordig zijn.

Hazrat Inayat Khan

 

Verdraagzaamheid berust niet op geleerdheid maar op inzicht,
door te begrijpen dat het iedereen vergund moet zijn te reizen
langs het pad dat bij zijn temperament past.
Beker van Saki, Hazrat Inayat Khan,

 

Ik neem de verantwoordelijkheid op me voor alles wat ik aan kan.
Wat ik niet aan kan, laat ik over aan God.
Vadan, Hazrat Inayat Khan